WHOA: tussentijdse voorzieningen

WHOA

De WHOA beschikt over een gereedschapskist (in termen van de WHOA: tussentijdse voorzieningen) die de ondernemer helpen de slagingskans van homologatie van het akkoord te vergroten. Deze voorzieningen staan ter beschikking van de ondernemer na het indienen van een startverklaring bij de rechtbank.

Gedurende het WHOA-traject kan de ondernemer de rechter verzoeken diverse voorzieningen toe te wijzen. Deze voorzieningen kunnen ervoor zorgen dat het herstructureringsproces niet wordt verstoord door schuldeisers. In deze blog lichten we een aantal voorzieningen nader toe.

Afkoelingsperiode

Na het openen van het WHOA-traject kan de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige een afkoelingsperiode verzoeken bij de rechter. De afkoelingsperiode zorgt ervoor dat de schuldenaar zijn of haar onderneming in rust kan voortzetten tijdens de onderhandelingen over het akkoord.

Zo kunnen schuldeisers tijdens een afkoelingsperiode geen verhaal nemen op goederen van de schuldenaar, tenzij de rechter daarvoor een machtiging verleent. De rechter kan tevens beslagen opheffen en surseance- of faillissementsverzoeken schorsen tijdens een afkoelingsperiode.

Bij het toewijzen van de afkoelingsperiode houdt de rechter er rekening mee dat de belangen van de gezamenlijke schuldeisers gediend worden en zij niet wezenlijk in hun belangen worden geschaad. De afkoelingsperiode duurt hoogstens vier maanden en kan onder omstandigheden verlengd worden tot hooguit acht maanden.

Benoeming observator

De rechtbank kan, op eigen initiatief of op verzoek van de schuldenaar of herstructureringsdeskundige, een zogenaamde ‘observator’ aanstellen. De observator vervult voor een deel de rol van de herstructureringsdeskundige: hij moet toezien op de totstandkoming van het akkoord en in de gaten houden of daarbij de belangen van de gezamenlijke schuldeisers gewaarborgd blijven. De observator informeert de rechtbank onder meer wanneer hij of zij de overtuiging heeft dat de totstandkoming van het akkoord niet zal lukken.

Toestemming voor het verlenen van specifieke rechtshandelingen

De schuldenaar kan de rechtbank verzoeken om een machtiging te verlenen voor het verrichten van specifieke rechtshandelingen tijdens de procedure. De schuldenaar kan bijvoorbeeld een machtiging vragen ter verkrijging van financiering die nodig is om het akkoord te kunnen voorbereiden. Zonder deze machtiging zouden de rechtshandelingen mogelijk paulianeus (benadelend voor bepaalde schuldeisers) kunnen zijn en zouden deze later kunnen worden aangetast.

Uitspraak in geschillen

De schuldenaar of herstructureringsdeskundige kan op ieder ogenblik de rechtbank verzoeken om een uitspraak te doen over aspecten die van belang zijn in het kader van de totstandkoming van een WHOA-akkoord. Het kan dan onder andere gaan over de juistheid van de klassenindeling of over de toelating tot de stemming van een schuldeiser of aandeelhouder. Dit is een uitzondering op de regel dat de rechter zich in beginsel, tot aan de homologatie van het akkoord, terughoudend opstelt.

Concluderend zijn er verschillende voorzieningen die bij aanvang of lopende een WHOA-traject kunnen worden verzocht. De juiste voorzieningen kunnen de slagingskans van het WHOA-akkoord aanzienlijk verbeteren en rust creëren om het akkoord voor te bereiden.

Vragen?

Vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op.