• Home |
  • Klachtenregeling Advocatuur

Klachtenregeling Advocatuur

Artikel 1. Definities

Hekkelman

Hekkelman Advocaten N.V., gevestigd aan de Oranjesingel 1 Nijmegen (postbus 1094, 6501 BB Nijmegen).

Klacht

Iedere uiting van ongenoegen over de dienstverlening door de advocaat verbonden aan Hekkelman Advocaten N.V.

Klager

De cliënt of diens vertegenwoordiger die bij Hekkelman een klacht indient.

Klachtenregeling

De onderhavige regeling voor de behandeling van klachten.

Klachtfunctionaris

De advocaat die door Hekkelman is belast met de behandeling van de klacht en die niet betrokken is geweest bij de dienstverlening aan klager.

Artikel 2. Informatie bij aanvang dienstverlening

2.1  Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt op de website van Hekkelman.

2.2  Bij het aangaan van de dienstverlening wijst de advocaat in de opdrachtbevestiging of in de algemene voorwaarden de cliënt erop dat Hekkelman een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.

Artikel 3. Indienen van een klacht

3.1 Een klacht moet schriftelijk en ondertekend worden ingediend ter attentie van het dagelijks bestuur van Hekkelman (postbus 1094, 6501 BB Nijmegen of e-mail dagelijksbestuur@hekkelman.nl)

3.2 De klacht bevat tenminste:
a. de gegevens van klager (naam, (e-mail)adres, telefoonnummer);
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het handelen of nalaten van de betreffende advocaat;
d. ondertekening.

3.3 Hekkelman kan besluiten een schriftelijke klacht niet te behandelen indien de klacht niet voldoet aan artikel 3.2. In dat geval wordt klager in de gelegenheid gesteld om de klacht binnen twee weken na verzending van de kennisgeving aan te vullen, bij gebreke waarvan Hekkelman de klacht niet in behandeling kan nemen.

Artikel 4. Ontvangstbevestiging

4.1 Hekkelman bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen acht werkdagen na de ontvangst daarvan.

4.2 De ontvangstbevestiging bevat:
a. de naam van de behandelend klachtfunctionaris;
b. het verloop van de klachtprocedure;
c. een verwijzing naar de mogelijkheid om te worden gehoord.

Artikel 5. Behandeling van de klacht

5.1 De klachtfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst daarvan. Deze termijn kan de klachtenfunctionaris met vier weken verlengen als hij daarvoor redenen aanwezig vindt. Indien een langere termijn noodzakelijk is, zal dit onder opgave van redenen aan klager worden medegedeeld.

5.2 De klachtfunctionaris informeert de betrokken advocaat over de klacht en stelt hem in de gelegenheid om daarop binnen een gestelde termijn te reageren.

5.3 De klachtfunctionaris is gerechtigd alle informatie in te winnen die hij nodig acht om tot een onpartijdige behandeling en beoordeling van de klacht te kunnen komen.

5.4 Indien de klachtfunctionaris dit nodig vindt of indien klager dan wel de betrokken advocaat dit wensen, worden beide partijen mondeling gehoord. De klachtfunctionaris nodigt beide partijen dan uit voor een gesprek.

5.5 Van het gesprek wordt een verslag gemaakt waarvan aan partijen op hun verzoek een afschrift wordt toegezonden.

5.6 De klachtenfunctionaris stelt de klager schriftelijk op de hoogte over zijn oordeel over de klacht al dan niet vergezeld van aanbevelingen of een oplossing.

5.7 In het geval de klager zich niet in de voorgedragen oplossing kan vinden, kan klager met betrekking tot een advocaat de klacht voorleggen aan de bevoegde rechter dan wel een tuchtklacht indienen bij de bevoegde instantie.

Duidelijk Hekkelman.