• Home |
  • Nieuws |
  • De gevolgen van natuurdoelanalyses onderwerp van gesprek
Actualiteit17 mei 2023

De gevolgen van natuurdoelanalyses onderwerp van gesprek

De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Tweede Kamer heeft op donderdag 11 mei 2023 het rondetafelgesprek Natuurdoelanalyses georganiseerd. Heino Witbreuk heeft als één van de genodigden diverse vragen van de Kamerleden mogen beantwoorden over de gevolgen van de natuurdoelanalyses voor vergunningverlening.

In een Natuurdoelanalyse wordt per Natura 2000-gebied inzicht geboden in de huidige staat van instandhouding van de natuur in die gebieden, of behoud is verzekerd en of op termijn de instandhoudingsdoelstellingen worden behaald. Daarbij worden de lopende en geplande passende- en instandhoudingsmaatregelen (het maatregelenpakket) betrokken. De Natuurdoelanalyses worden beoordeeld door de Ecologische autoriteit. Zie voor een overzicht van de beschikbaar gekomen en door de Ecologische autoriteit getoetste Natuurdoelanalyses de site: www.ecologischeautoriteit.nl.

Uit veel van de nu beschikbaar gekomen Natuurdoelanalyses volgt dat met het vastgestelde maatregelenpakket behoud van diverse habitats nog niet verzekerd is. Die habitats krijgen dan in de Natuurdoelanalyse de beoordeling ‘Nee, tenzij’. Voor veel van de habitats waarvoor deze conclusie wordt getrokken zijn stikstof en/of hydrologie/verdroging de belangrijkste knelpunten. De conclusie ‘Nee, tenzij’ in een Natuurdoelanalyse heeft grote gevolgen voor onder meer de verlening van natuurvergunningen op basis van externe saldering.

Wil je graag het volledige rondetafelgesprek terugkijken? Dat kan via deze link.

Natuurdoelanalyses

Duidelijk Hekkelman.