• Home |
  • Nieuws |
  • Update uitbreiding sluitingsbevoegdheid burgemeester (artikel 174a Gemeentewet)
Actualiteit13 oktober 2023

Update uitbreiding sluitingsbevoegdheid burgemeester (artikel 174a Gemeentewet)

Afgelopen dinsdag (10 oktober jl.) heeft in de Eerste Kamer het debat plaatsgevonden over het wetsvoorstel om sluitingsbevoegdheid van de burgemeester op grond van artikel 174a van de Gemeentewet uit te breiden. Het wetsvoorstel verruimt de bevoegdheid van de burgemeester om woningen te sluiten ingeval van onder meer geweldpleging, het aantreffen van verboden wapens en illegaal vuurwerk waardoor de openbare orde rond de woning wordt verstoord, of daarvoor ernstige vrees bestaat (Kamerdossier: 36 217).

Kernpunten uit het debat

De algemene teneur van het debat was dat de urgentie van de uitbreiding van de bevoegdheid wordt gevoeld. Dit wordt mede gevoed door het toegenomen aantal beschietingen en ontploffingen bij woningen in de laatste periode. Tegelijk is in het debat aandacht gevraagd voor de bevoegdheidsverdeling tussen de burgemeester en – kort gezegd – de strafrechtketen. Ook maakten veel fracties zich zorgen of politie en justitie voldoende zijn toegerust om de achterliggende criminaliteit te kunnen onderzoeken. Tot slot werd speciale aandacht gevraagd voor betrokken minderjarige kinderen. Burgemeesters moeten zich inspannen om voor hen in voorkomend geval vervangende woonruimte te bieden.

Reactie minister

Demissionair minister Ye?ilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid gaf tijdens het debat een toelichting op de bevoegdheid en benadrukte dat het sluiten van woningen altijd een maatwerkafweging is van de burgemeester en dat lastige zaken worden besproken worden in de lokale driehoek. Ook benadrukte zij dat het uitgangspunt is dat er geen kwetsbare mensen op straat belanden.

Motie

Eerste Kamerlid Bezaan diende een motie in waarin zij aandacht vroeg voor de capaciteitstekorten bij de politie. Concreet wordt met de motie gevraagd om binnen de begroting extra ruimte te reserveren voor de politie, zodat de politie aan de uitvoeringstaken kan voldoen die verband houden met de uitbreiding van de sluitingsbevoegdheid.

Stemming 24 oktober 2023

De Eerste Kamer stemt over twee weken, op dinsdag 24 oktober, over het wetsvoorstel en de ingediende motie. Ik ga ervan uit dat, net als de Tweede Kamer, ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel zal aannemen. Het is afwachten wanneer het gewijzigde artikel 174a Gemeentewet in werking treedt. 1 januari 2024?

sluitingsbevoegdheid burgemeester

Duidelijk Hekkelman.