Team "Openbare orde" ondersteunt je met alle vragen over ondermijning

  Ondermijning

  De georganiseerde criminaliteit probeert steeds meer grip te krijgen op onze samenleving. Gemeenten en andere (decentrale) overheden hebben instrumenten om deze ondermijning tegen te gaan. Ook hebben overheden instrumenten om te vermijden dat zij zelf prooi worden van criminaliteit.

  Toch maken overheden niet altijd gebruik van deze instrumenten of benutten zij de instrumenten niet optimaal. Soms komt dat omdat bij een gemeente onbekend is welke opties er zijn. Ook komt het voor dat een gemeente (vaak ten onrechte) beren op de weg ziet bij het toepassen van een bepaalde bevoegdheid.

  Het team “Openbare orde” van Hekkelman begeleidt overheden bij het tegengaan van ondermijnende criminaliteit. Van het adviseren van gemeenten die niet weten waar ze moeten beginnen tot het verdedigen van besluiten bij de rechter. Ook bij vragen over bijvoorbeeld handelingsperspectieven in complexe ondermijningsdossiers, het inzetten van de Wet Bibob of het delen van gegevens en privacy zijn overheden bij ons aan het juiste adres. Ons team bestaat uit drie specialisten: Franc Pommer, Linda Ormel-Koomen en Nathan Gradisen. Het team levert een product op maat. Dat kan een advies zijn, een cursus, maar ook een uitgeschreven besluit of processtuk.

  Neem contact met mij op

  Op het gebied van (het tegengaan van) ondermijning werken wij uitsluitend voor overheden. Het Hekkelman team heeft ervaring binnen het lokaal bestuur. Daardoor zijn wij in staat verder te kijken dan alleen de juridische kant van een zaak. Wij houden ook rekening met de politiek-bestuurlijke gevoeligheid van de ondermijningen. Overheden zien ons als een vertrouwde adviseur voor bestuurders.

  Klantquote

  Als afdeling OOV werken wij jarenlang intensief samen met Franc. Hij is als het ware verlengstuk van de afdeling bij meer complexe dossier.

  Soorten kwesties

  Ons team kan overheden bijstaan in (vrijwel) alle kwesties die met ondermijning te maken hebben. We begeleiden overheden onder andere bij:

  • het treffen van maatregelen tegen panden waarin drugs zijn gevonden (toepassing van artikel 13b van de Opiumwet, ook bekend als de Wet Damocles);
  • het toepassen van de Wet Bibob op alle terreinen waarop dit mogelijk is;
  • het weigeren of intrekken van Alcoholwetvergunningen en/of exploitatievergunningen;
  • het opleggen van lasten onder dwangsom of bestuursdwang bij allerhande overtredingen, waaronder drugsdumpingen, mensenhandel, illegaal gebruikte panden, etc.;
  • procedures tot verdeling van exploitatievergunningen voor coffeeshops;
  • het opstellen van beleid over de hiervoor genoemde onderwerpen;
  • noodsituaties waarbij de noodbevelsbevoegdheden van de burgemeester in beeld komen;
  • protestacties waarbij de Wet openbare manifestaties een rol speelt.

  Alcoholwet

  Sinds 1 juli 2021 heeft de Alcoholwet de Drank- en Horecawet vervangen. Alle horeca- en slijtersbedrijven hebben op grond van die wet een vergunning nodig om alcoholhoudende drank te mogen verstrekken. Dat geldt ook voor paracommerciële rechtspersonen, zoals sportverenigingen, sociaal-culturele instellingen en kerkgenootschappen.

  Voordat de burgemeester een dergelijke vergunning kan verlenen dient de burgemeester een aantal criteria te beoordelen. Onder andere of de leidinggevenden van het horeca- of slijtersbedrijf aan alle eisen voldoen. Waaronder die van het levensgedrag. Verder wordt beoordeeld of  er geen sprake is van schijnbeheer en of zich een Bibob-weigeringsgrond voordoet.

  Het team “Openbare orde” van Hekkelman ondersteunt burgemeesters bij deze beoordeling en begeleidt het weigeren of intrekken van Alcoholwetvergunningen. Bijvoorbeeld als sprake is van slecht levensgedrag of een schijnbeheerconstructie.

  Artikel 13b Opiumwet (Wet Damocles)

  Burgemeesters mogen woningen of andere panden sluiten als er soft- of harddrugs in worden aangetroffen. Hetzelfde geldt als er in een pand een hennepkwekerij of een drugslab in aanbouw wordt gevonden. De basis daarvoor is artikel 13b van de Opiumwet (ook wel de Wet Damocles genoemd).

  Maar de burgemeester mag dit niet zomaar doen. Hij moet daarbij rekening houden met een aantal facetten. Bijvoorbeeld de hoeveelheid aangetroffen drugs, de soort drugs, de attributen die in het pand zijn aangetroffen, de wijk waarin het pand staat en ga zo maar door. Dat vraagt een zorgvuldige voorbereiding en een gedegen afweging.

  Het team “Openbare orde” van Hekkelman helpt daarbij. Wij begeleiden burgemeesters bij het sluiten van het pand waarin drugs zijn gevonden. Dankzij onze jarenlange ervaring met het toepassen van artikel 13b van de Opiumwet kunnen wij advies geven bij deze vorm van ondermijning.

  Als het sluiten niet kan, doen we suggesties voor andere maatregelen. Ook kunnen we gemeentelijk besluiten verdedigen voor de rechter. Bijvoorbeeld als er een verzoek om voorlopige voorziening tot opheffing van een sluiting van een pand wordt gevraagd.

  Wet Bibob

  De Wet Bibob geeft overheden een instrument in handen om te voorkomen dat vergunningen, subsidies, overheidsopdrachten en vastgoedtransacties met de overheid worden gebruikt om strafbare feiten te plegen.

  Met de Wet Bibob kunnen overheden een onderzoek doen naar het criminele verleden van bijvoorbeeld een vergunningaanvrager en de (rechts)personen daar omheen, zoals bestuurders, aandeelhouders en (andere) financiers. Maar de Wet Bibob kan ook worden gebruikt om bijvoorbeeld aangevraagde vergunningen of subsidies te weigeren. En om al verleende vergunningen of subsidies in te trekken als er een risico is dat deze gebruikt (gaan) worden voor criminele activiteiten.

  Sinds 1 augustus 2020 kunnen overheden de Wet Bibob op meer gebieden toepassen. Zo is het voor gemeenten mogelijk geworden de Wet Bibob toe te passen op overheidsopdrachten in alle sectoren, waaronder de vervoerssector en het sociaal domein. Toch maken (nog) niet veel overheden gebruik van deze mogelijkheden. Zo lopen gemeenten het risico zaken te doen met onbetrouwbare en criminele partijen.

  Het team “Openbare orde” van Hekkelman begeleidt overheden bij het opstellen van beleid op alle gebieden waarop toepassing van de Wet Bibob mogelijk is. Ook adviseren, ondersteunen en ontzorgen wij overheden in Bibob-procedures. Vanaf het moment dat overheden een ingevuld Bibob-vragenformulier ontvangen tot en met het verdedigen van Bibob-besluiten bij de rechter. Ons team staat klaar om ondermijning tegen te gaan.

  Neem contact met mij op