Gemeenschappelijke regelingen

Overheden kunnen om verschillende redenen kiezen voor een publiekrechtelijke samenwerkingsvorm in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. De taken en bevoegdheden die aan een gemeenschappelijke regeling gegeven worden, kunnen van geval tot geval verschillen. Wij adviseren over de totstandkoming en inhoud van gemeenschappelijke regelingen en ook over een voorgenomen wijziging daarvan. Daarnaast staan wij openbare lichamen, die in het kader van een gemeenschappelijke regeling in het leven geroepen zijn, en/of hun deelnemers bij in geschillen die ontstaan.

Veelgestelde vragen over gemeenschappelijke regelingen

 • Nee, dat is niet nodig. Er bestaan gemeenschappelijke regelingen met en zonder rechtspersoonlijkheid. In de gemeenschappelijke regeling moet worden vastgelegd of er sprake is van een openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid. De gemeenschappelijke regeling moet de taken en bevoegdheid van het openbaar lichaam bevatten.

 • De bestuursorganen die in een gemeenschappelijke regeling participeren, kunnen taken en bevoegdheden aan de gemeenschappelijke regeling overdragen. Of sprake is van overdracht van taken en bevoegdheden, moet blijken uit de gemeenschappelijke regeling. Het is ook mogelijk om in de gemeenschappelijke regeling te bepalen dat er een bevoegdheid is om namens de deelnemende bestuursorganen bepaalde besluiten te nemen. Het gaat dan om mandaat.

 • Nee, dat is niet nodig. Zeker als er geen juridische entiteit in het leven wordt geroepen, kan de beoogde samenwerking ook in een ‘gewone’  overeenkomst vastgelegd worden. Is er wel een juridische entiteit nodig, dan is het ook mogelijk daar een privaatrechtelijke rechtspersoon voor in het leven te roepen, zoals een stichting of een besloten vennootschap.

 • De regels over en voorwaarden waaronder je met een gemeenschappelijke regeling kunt stoppen, staan in de gemeenschappelijke regeling. Om met een gemeenschappelijke regeling te mogen en kunnen stoppen, moeten deze regels en voorwaarden gevolgd worden. Het is belangrijk onderscheid te maken in gemeenschappelijke regelingen met (er is dan sprake van een openbaar lichaam) en zonder rechtspersoonlijkheid. Het stoppen van deelname in een gemeenschappelijke regeling met rechtspersoonlijkheid is een langdurig en complex traject.

Vragen over gemeenschappelijke regelingen? Neem contact met ons op.

Interesse in een van onze andere expertises?

 • Overheid

  Hekkelman advocaten en notarissen is hét kantoor voor overheidsgerelateerde juridische vraagstukken. Als huisadvocaat van verschillende (middel)grote gemeenten adviseren en procederen wij op dagelijkse basis over alle facetten van het overheidsbedrijf. Onze kennis en ervaring zetten wij ook in voor ondernemers en particulieren die een conflict hebben met de (gemeentelijke) overheid.
 • Gemeentewet

  De Gemeentewet regelt de opbouw van de gemeentelijke organisatie en kent bevoegdheden toe aan de verschillende bestuursorganen van de gemeente: gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. De ontwikkeling van de Gemeentewet staat niet stil. Bijvoorbeeld omdat gemeenteraden meer (lokale) bevoegdheden ontwikkelen om ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Daarnaast zorgt de (verwachte) komst van de Omgevingswet ervoor dat nieuwe verordeningen moeten worden gemaakt en bestaande aangepast.
 • Openbare orde

  De relevantie van het openbare-orderecht is fors toegenomen. Politie, justitie en decentrale overheden werken samen met speciale eenheden zoals het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) om meer grip te krijgen op misdaad en de ondermijnende effecten daarvan voor de samenleving. Hun uitdaging is de redelijke bevoegdheidstoepassing. Belangrijke grondrechten zoals het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en bewegingsvrijheid, moeten daarbij geëerbiedigd worden. Denk ook aan het delen van informatie tussen de samenwerkende overheden, waarbij de privacy van burgers onder druk kan komen. Dit levert de nodige juridische uitdagingen op.
 • Staatssteun

  Verboden staatssteun en de consequenties daarvan kunnen worden voorkomen. Neem bij twijfel contact op met de advocaten van Hekkelman voor een staatssteuncheck. Als voorkomen niet meer kan, zijn steeds meer oplossingen te bedenken voor het beperken van de schade voor de onderneming die de steun heeft ontvangen. Ook daarvoor ben je bij Hekkelman aan het goede adres.
 • Subsidies

  Het is zowel voor de subsidieverstrekker als voor de subsidieontvanger zaak om heldere afspraken te maken. Over de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend. En over de wijze waarop na afloop van die activiteiten rekening en verantwoording moet worden afgelegd. Wij ondersteunen hierbij. Ook kijken wij of en hoe het mogelijk is om subsidie terug te krijgen als de subsidieontvanger zich niet aan de afspraken houdt of met de subsidies fraudeert. Tevens ondersteunen wij bij het toepassen van de Wet Bibob op subsidies.
 • Verjaring overheid

  Overheden krijgen regelmatig te maken met (rechts)personen die grond van de overheid in gebruik hebben zonder dat ze daarvan de eigenaar zijn. En die vervolgens niet van plan zijn om het gebruik van die grond te beëindigen en zich beroepen op verjaring. Wanneer is er sprake van verjaring? Wat kan en mag een overheid in zo’n situatie doen? Voor onze specialisten is dit gesneden koek.

Duidelijk Hekkelman.