Gemeentewet

De Gemeentewet regelt de opbouw van de gemeentelijke organisatie en kent bevoegdheden toe aan de verschillende bestuursorganen van de gemeente: gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. De ontwikkeling van de Gemeentewet staat niet stil. Bijvoorbeeld omdat gemeenteraden meer (lokale) bevoegdheden ontwikkelen om ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Daarnaast zorgt de (verwachte) komst van de Omgevingswet ervoor dat nieuwe verordeningen moeten worden gemaakt en bestaande aangepast.

Veelgestelde vragen

 • Uitgangspunt is dat bij bevoegdheden die in een gemeentelijke verordening worden geregeld, het college van burgemeester en wethouders, bevoegd gezag is. Alleen wanneer in een bijzondere wet een ander bevoegd gezag wordt aangewezen in verband met een bepaalde taakuitoefening kan een ander bevoegd gezag worden aangewezen voor de toepassing van een bevoegdheid. Dit laatste geldt bijvoorbeeld als in een verordening regels worden gesteld over voor publiek toegankelijke lokalen. In dat geval is de burgmeester belast met het toezicht op en de handhaving van die regels (zie artikel 174 Gemeentewet)

   

 • De bestuursrechter toetst een verordening op basis van:

  1. Geschiktheid;
  2. Noodzakelijkheid (is het handhavingsbesluit noodzakelijk om het beoogde doel te bereiken of zou ook met een minder ingrijpend besluit kunnen worden volstaan);
  3. Evenwichtigheid (is de maatvoering van het besluit, zoals de hoogte van de dwangsom en de lengte van de begunstigertermijn of eventuele sluitingsduur, evenredig met de gevolgen van het besluit voor de betrokkenen en het eventuele profijt dat de overtreder met het eventuele besluit heeft genoten).

   

 • Op grond van de Dienstenrichtlijn mogen aan diensten (dit zijn activiteiten die normaal gesproken tegen een geldelijke vergoeding plaatsvinden) niet aan beperkingen of vergunningsstelsels worden onderworpen. Dit is alleen anders als kan worden onderbouwd dat een vergunningsstelsel voor de betreffende activiteit non-discriminatoir is, noodzakelijk is vanwege een dringende reden van algemeen belang en voldoet aan het vereisen van proportionaliteit en subsidiariteit.

  De laatstgenoemde dwingende redenen van algemeen belang worden in de Dienstenrichtlijn zelf omschreven. Verder moet het vergunningsstelsel criteria bevatten die voldoende objectief en rechtszeker zijn.

   

Heb je een vraag over de Gemeentewet? Neem contact met ons op.

Interesse in een van onze andere expertises?

 • Overheid

  Hekkelman advocaten en notarissen is hét kantoor voor overheidsgerelateerde juridische vraagstukken. Als huisadvocaat van verschillende (middel)grote gemeenten adviseren en procederen wij op dagelijkse basis over alle facetten van het overheidsbedrijf. Onze kennis en ervaring zetten wij ook in voor ondernemers en particulieren die een conflict hebben met de (gemeentelijke) overheid.
 • Gemeenschappelijke regelingen

  Overheden kunnen om verschillende redenen kiezen voor een publiekrechtelijke samenwerkingsvorm in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. De taken en bevoegdheden die aan zo’n samenwerkingsverband worden toebedeeld, kunnen van geval tot geval verschillen. HM adviseert over de totstandkoming en inhoud van gemeenschappelijke regeling en staat gemeenschappelijke regelingen en deelnemers bij bij geschillen die daarbij ontstaan.
 • Bestuurs(proces)recht

  Het bestuurs(proces)recht is een vak apart; op hoofdregels bestaan vaak tig uitzonderingen en vaak moet men tegelijkertijd diverse wet- en regelgeving en de rechtspraak van de bestuursrechter raadplegen om antwoorden op vragen te kunnen vinden. Onze specialisten spreken de taal van het bestuurs(proces)recht vloeiend. Laat je tijdig door één van hen adviseren om besluitvorming en/of procedures tot een goed einde te brengen.
 • Omgevingswet

  Op dit moment wordt de Omgevingswet voorbereid waarbij de wetgeving over de fysieke leefomgeving wordt gebundeld in één wet met vier Algemene Maatregelen van Bestuur en een aantal regelingen. Wij zijn superspecialist in het adviseren over besluiten die een breed scala aan gebiedsontwikkelingen maken (denk aan bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen). Van transformatorstations tot evenemententerrein en van woningbouw tot grootschalige retailontwikkelingen. Doordat wij ons al jarenlang intensief bezig houden met de Omgevingswet, kunnen wij daar nu al op een hoog niveau over adviseren.
 • Subsidies

  Het is zowel voor de subsidieverstrekker als voor de subsidieontvanger zaak om heldere afspraken te maken. Over de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend. En over de wijze waarop na afloop van die activiteiten rekening en verantwoording moet worden afgelegd. Wij ondersteunen hierbij. Ook kijken wij of en hoe het mogelijk is om subsidie terug te krijgen als de subsidieontvanger zich niet aan de afspraken houdt of met de subsidies fraudeert. Tevens ondersteunen wij bij het toepassen van de Wet Bibob op subsidies.

Duidelijk Hekkelman.