Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt de wetgeving over de fysieke leefomgeving in één wet met vier Algemene Maatregelen van Bestuur en een aantal regelingen. Wij zijn superspecialist in het adviseren over besluiten die een breed scala aan gebiedsontwikkelingen mogelijk maken. Van transformatorstations tot evenemententerrein en van woningbouw tot grootschalige retailontwikkelingen. Doordat wij ons al jarenlang intensief bezighouden met de Omgevingswet, kunnen wij daar op hoog niveau over adviseren.

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet is een wet met daarin alle regels die betrekking hebben tot de fysieke leefomgeving. De wet is per 1 januari 2024 in werking getreden.

Waarom komt de Omgevingswet?

In de woorden van de Rijksoverheid regelt de Omgevingswet alles voor de ruimte waarin we wonen en werken. Kort gezegd brengt de nieuwe Omgevingswet de verschillende wetten over deelonderwerpen van het omgevingsrecht, zoals ruimtelijke ordening, water, milieu en natuur, bij elkaar in één wet. Zo ontstaat een samenhangend stelsel voor het omgevingsrecht.

Wat zijn de 6 kerninstrumenten van de Omgevingswet?

De Omgevingswet kent 6 kerninstrumenten voor het gebruiken en beschermen van de leefomgeving, te weten de omgevingsvisie, het programma’s, decentrale regelgeving, algemene rijksregels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving, de omgevingsvergunning en het projectbesluit.

  1. Omgevingsvisie: een samenhangend strategisch plan afkomstig van het rijk, de provincie of de gemeente over de fysieke leefomgeving van hun hele grondgebied.
  2. Programma: in een programma worden onder andere de in de omgevingsvisie geformuleerde doelen uitgewerkt door middel van beleidsvoornemens en maatregelen.
  3. Decentrale regelgeving: in decentrale regelgeving kan het decentraal bestuur gebiedsdekkende algemene regels en vergunningplichten vastleggen. Elke decentrale overheid heeft één regeling voor de fysieke leefomgeving voor hun hele grondgebied. Voor de gemeente is dit het omgevingsplan, voor het waterschap is dit de waterschapsverordening en voor de provincie is dit de omgevingsverordening.
  4. Algemene rijksregels: van het Rijk afkomstige regels die zijn opgesteld voor de bescherming van de fysieke leefomgeving. Een voorbeeld van algemene rijksregels zijn de instructieregels in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bk). Deze regels van het Rijk zijn van invloed op de regelgeving van decentrale overheden.
  5. Omgevingsvergunning: indien initiatieven gevolgen hebben voor de leefomgeving is soms een omgevingsvergunning nodig. Met een omgevingsvergunning kan de initiatiefnemer via één aanvraag toestemming verkrijgen voor het geheel van door hem gewenste activiteiten.
  6. Projectbesluit: hierbij gaat het om een generieke regeling voor besluitvorming omtrent complexe projecten van het Rijk, een provincie of een waterschap met publiek belang.

Bewezen kennis van de Omgevingswet.

Sterk in kennisdeling

Meer dan 100 Omgevingswet cursussen gegeven aan een groot aantal organisaties.

Maatwerk advies

Dagelijks schrijven we duidelijke adviezen over complexe Omgevingswet vraagstukken.

Co-creatie

Met 17 gemeenten hebben we een Handboek Omgevingsplan geschreven.

Ben jij klaar voor de Omgevingswet?

De Omgevingswet is van essentieel belang voor (alle uitdagingen en ontwikkelingen in) de fysieke leefomgeving. Daarom is het belangrijk dat jouw organisatie goed voorbereid is.

Team Omgevingswet weet welke vraagstukken met name gaan spelen en zijn daardoor in staat om direct na inwerkingtreding snel en op hoog niveau te adviseren. Wij zijn in staat om de juridische vraagstukken waar je tegenaan loopt, van een kwalitatief hoogwaardig en praktisch uitvoerbaar advies te voorzien. Of het nu gaat om het wijzigen van het omgevingsplan, het beoordelen van omgevingsvergunningen (voor de bouw-, omgevingsplan en milieubelastende activiteit) of het begeleiden van juridische procedures: wij hebben de expertise in huis, op nagenoeg alle Omgevingswetaspecten.

Team Omgevingswet

Met onze begeleiding leg je een stevige juridische basis voor toekomstige uitdagingen in de fysieke leefomgeving.

Team Omgevingswet deelt met jou de meest relevante kennis op één plek.

Ons toegewijde team van specialisten heeft als doel om jou te voorzien van de belangrijkste informatie en praktische tips om de veranderingen en mogelijkheden van de Omgevingswet te begrijpen en toe te passen. Door het volgen van deze pagina of onze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste updates, nieuws en inzichten.

Veelgestelde vragen over de Omgevingswet

  • Ja, wij bereiden diverse gemeenten en ontwikkelende partijen voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Zo lezen wij mee met concept-omgevingsplannen en geven wij advies over de gevolgen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor een concrete zaak.

  • Het is de bedoeling dat de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking treedt. In het najaar volgt daarover definitief duidelijkheid. De Eerste Kamer moet namelijk nog definitief instemmen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

  • Wij adviseren partijen veelvuldig over de vraag of het verstandig is een plan voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet in procedure te brengen. Het hangt af van het plan en de benodigde besluitvorming of het verstandig is het plan snel, voordat de wet in werking treedt, in procedure te brengen. Wij adviseren je graag over jouw plan.

Duidelijk Hekkelman.