Planschade & nadeelcompensatie

Besluitvorming door de overheid kan tot schade leiden voor burgers en bedrijven, ook al is deze besluitvorming rechtmatig tot stand gekomen. Dergelijke besluitvorming kan leiden tot een aanspraak op schadevergoeding. Deze schadevergoeding wordt nadeelcompensatie genoemd. Een bijzondere vorm van nadeelcompensatie is planschade. Planschade is de schade die wordt geleden door een ruimtelijk besluit, bijvoorbeeld de vaststelling van een bestemmingsplan.

Veelgestelde vragen over planschade & nadeelcompensatie

 • Als een bedrijf of schade leidt door besluitvorming dan bestaat er in beginsel recht op schadevergoeding. Dat kan anders zijn als er sprake is van voorzienbaarheid van de schade. Het kan ook zijn dat een deel van de schade onder het normale maatschappelijke risico valt.

 • Door onze ervaring en kennis met het planschaderecht zijn wij in staat om complexe planschade-adviezen te doorgronden en te adviseren over de vraag of het advies aan de besluitvorming ten grondslag gelegd kan worden. Wij beoordelen bijvoorbeeld of de planschade-adviseur de planvergelijking juist heeft uitgevoerd en of hij/zij de voorzienbaarheid adequaat heeft beoordeeld.

 • Bijvoorbeeld door voorzienbaarheid te creëren. Wij adviseren over de eisen die de wet en de rechtspraak aan voorzienbaarheid stellen.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Interesse in een van onze andere expertises?

 • Overheid

  Hekkelman advocaten en notarissen is hét kantoor voor overheidsgerelateerde juridische vraagstukken. Als huisadvocaat van verschillende (middel)grote gemeenten adviseren en procederen wij op dagelijkse basis over alle facetten van het overheidsbedrijf. Onze kennis en ervaring zetten wij ook in voor ondernemers en particulieren die een conflict hebben met de (gemeentelijke) overheid.
 • Gebiedsontwikkeling

  Vaak is een gebiedsontwikkeling zeer complex, bijvoorbeeld door de ligging nabij een natuurgebied, of door het grote aantal belanghebbenden. De advocaten van Hekkelman zijn gespecialiseerd in alle juridische aspecten van gebiedsontwikkeling. Ze hebben vergaande kennis van en ervaring met de relevante civielrechtelijke leerstukken en met het omgevingsrecht. Maar ook met vragen op het vlak van het natuurbeschermingsrecht, aanbestedingsrecht, staatssteunrecht en bouwrecht. Recent is daar de zogenaamde Didam-problematiek bijgekomen.
 • Natuurbeschermingsrecht

  Ruimtelijke ontwikkelingen die gevolgen hebben voor beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden) moeten goed in beeld gebracht en beoordeeld worden. Pas dan kan een bestemmingsplan worden vastgesteld of een omgevingsvergunning worden verleend. Wij hebben uitgebreide ervaring met het checken van passende beoordelingen en milieueffectrapporten. Ook begeleiden wij overheden en ontwikkelaars bij het aanvragen van natuurbeschermingswetvergunningen.
 • Gemeentewet

  De Gemeentewet regelt de opbouw van de gemeentelijke organisatie en kent bevoegdheden toe aan de verschillende bestuursorganen van de gemeente: gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. De ontwikkeling van de Gemeentewet staat niet stil. Bijvoorbeeld omdat gemeenteraden meer (lokale) bevoegdheden ontwikkelen om ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Daarnaast zorgt de (verwachte) komst van de Omgevingswet ervoor dat nieuwe verordeningen moeten worden gemaakt en bestaande aangepast.
 • Omgevingswet

  Op dit moment wordt de Omgevingswet voorbereid waarbij de wetgeving over de fysieke leefomgeving wordt gebundeld in één wet met vier Algemene Maatregelen van Bestuur en een aantal regelingen. Wij zijn superspecialist in het adviseren over besluiten die een breed scala aan gebiedsontwikkelingen maken (denk aan bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen). Van transformatorstations tot evenemententerrein en van woningbouw tot grootschalige retailontwikkelingen. Doordat wij ons al jarenlang intensief bezig houden met de Omgevingswet, kunnen wij daar nu al op een hoog niveau over adviseren.
 • Onteigening overheid

  De onteigeningsprocedure en het bepalen van de schadeloosstelling is complex. Onze specialisten staan in onteigeningskwesties zowel overheden als particulieren bij. Hierdoor zijn wij goed bekend met de belangen en de werkwijzen van beiden. En kunnen we op kwalitatief hoog niveau, juridische diensten verlenen.
 • Overheidscontracten

  Voor het opstellen van een contract voor een groot bouwproject of de verhuur van gemeentelijk vastgoed is vaak specialistische juridische kennis nodig. Niet in iedere situatie is een dik contract nodig. Begrijpelijk, kort en bondig formuleren, is bij ons het uitgangspunt. Wij kunnen je volledig ontzorgen door de contractonderhandelingen en het opstellen van de overeenkomst oppakken of als sparring partner op de achtergrond fungeren.

Duidelijk Hekkelman.