Wet Bibob

Om te voorkomen dat de overheid onbedoeld criminaliteit faciliteert is er de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). Het toepassingsbereik van de Wet Bibob breidt zich nog steeds uit. De toepassing van de wet vereist juridische en strategische kennis, zowel bij bestuursrechtelijke aangelegenheden als bij civielrechtelijke. Denk aan vastgoedtransacties en aanbestedingen. De ingewikkeldheid van de toepassing is lastiger geworden doordat bestuursorganen steeds strenger door de rechter worden getoetst op evenredigheid.

Veelgestelde vragen

 • De Wet Bibob kent een strenge geheimhoudingsplicht. Informatie uit het eigen Bibob-onderzoek en informatie uit het advies van het Landelijk Bureau Bibob mag enkel gedeeld worden met derden als hiervoor een grondslag in de Wet Bibob te vinden is. Zo mag een burgemeester een advies van het Landelijk Bureau Bibob delen met een vergunning aanvrager als de burgemeester het voornemen heeft om de vergunningaanvraag te weigeren op basis van het advies. Het verkrijgen van Bibob-informatie van andere overheden is alleen mogelijk als uit een bericht van het Landelijk Bureau Bibob blijkt dat die andere overheid een Bibob-onderzoek heeft verricht naar dezelfde (rechts)persoon, als het andere bestuursorgaan een zogenaamde ‘Bibob-tip’ heeft gegeven of in RIEC-verband.

   

 • De Wet Bibob is van toepassing op alle aanbestedingen van overheidsopdrachten, dus ook als deze binnen de Wmo en de Jeugdwet plaatsvinden. Ook is de Wet Bibob van toepassing op zogenaamde (semi)open house- of toelatingsprocedures binnen de Wmo en de Jeugdwet. Bij deze procedures stelt de gemeente bepaalde eisen aan zorgaanbieder, bijvoorbeeld wat betreft prijs, certificering en opleiding van het personeel. Aanbieders kunnen zich dan melden bij de gemeente. De gemeente toetst of een aanbieder aan de eisen voldoet en cliënten maken zelf hun keuze uit door de gemeente toegelaten aanbieders. Bij het al dan niet accepteren van een aanbieder, kan de gemeente ook een Bibob-toets verrichten.

   

 • Bij het eigen Bibob-onderzoek zal de overheid in ieder geval door een betrokkene, bijvoorbeeld de vergunningaanvrager, een Bibob-vragenformulier moeten laten invullen. Daarnaast zal de overheid van de betrokkene politie-informatie opvragen en van de betrokkene en bepaalde relaties van de betrokkene justitiële informatie opvragen. De overheid heeft nog meer bevoegdheden bij het verrichten van een Bibob-onderzoek, zoals het raadplegen van het Bibob-register van het LLB en het opvragen van vergrijpboetes bij de Belastingdienst.

   

 • De rechter toetst of een Bibob-besluit evenredig is. Hierbij toetst de rechter aan de noodzakelijkheid en de evenwichtigheid. Bij de noodzakelijkheid gaat het erom of het besluit noodzakelijk is om het beoogde doel te bereiken of dat ook met een minder ingrijpend besluit zou kunnen worden volstaan. Hierbij speelt bijvoorbeeld bij de a-grond van de Wet Bibob de grootte en relevantie van het verkregen voordeel een rol en bij de b-grond de aard en ernst van de strafbare feiten. Bij de evenwichtigheid is het de vraag of de maatvoering van het besluit, evenredig is met de gevolgen van het besluit voor de betrokkene. Daarom moet het bestuursorganen goed kijken naar wat deze gevolgen in de praktijk voor de betrokkene betekenen.

   

Vragen over Wet Bibob? Neem contact met ons op.

Interesse in een van onze andere expertises?

 • Overheid

  Hekkelman advocaten en notarissen is hét kantoor voor overheidsgerelateerde juridische vraagstukken. Als huisadvocaat van verschillende (middel)grote gemeenten adviseren en procederen wij op dagelijkse basis over alle facetten van het overheidsbedrijf. Onze kennis en ervaring zetten wij ook in voor ondernemers en particulieren die een conflict hebben met de (gemeentelijke) overheid.
 • Omgevingswet

  Op dit moment wordt de Omgevingswet voorbereid waarbij de wetgeving over de fysieke leefomgeving wordt gebundeld in één wet met vier Algemene Maatregelen van Bestuur en een aantal regelingen. Wij zijn superspecialist in het adviseren over besluiten die een breed scala aan gebiedsontwikkelingen maken (denk aan bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen). Van transformatorstations tot evenemententerrein en van woningbouw tot grootschalige retailontwikkelingen. Doordat wij ons al jarenlang intensief bezig houden met de Omgevingswet, kunnen wij daar nu al op een hoog niveau over adviseren.
 • Onteigening overheid

  De onteigeningsprocedure en het bepalen van de schadeloosstelling is complex. Onze specialisten staan in onteigeningskwesties zowel overheden als particulieren bij. Hierdoor zijn wij goed bekend met de belangen en de werkwijzen van beiden. En kunnen we op kwalitatief hoog niveau, juridische diensten verlenen.
 • Openbare orde

  De relevantie van het openbare-orderecht is fors toegenomen. Politie, justitie en decentrale overheden werken samen met speciale eenheden zoals het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) om meer grip te krijgen op misdaad en de ondermijnende effecten daarvan voor de samenleving. Hun uitdaging is de redelijke bevoegdheidstoepassing. Belangrijke grondrechten zoals het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en bewegingsvrijheid, moeten daarbij geëerbiedigd worden. Denk ook aan het delen van informatie tussen de samenwerkende overheden, waarbij de privacy van burgers onder druk kan komen. Dit levert de nodige juridische uitdagingen op.
 • Wet Markt & Overheid

  Sinds enkele jaren is de overheid verplicht om de regels van de Wet Markt en Overheid na te leven als zij buiten haar publiekrechtelijke taak een economische activiteit uitoefent. Denk bijvoorbeeld aan het verhuren van sporthallen, het realiseren van gratis kampeerplaatsen of het in gebruik en exploitatie geven van overheidseigendommen. De Wet Markt en Overheid heeft tot doel te waarborgen dat overheden de particuliere ondernemingen geen oneerlijke concurrentie aandoen. Ben je benieuwd of er mogelijk in strijd wordt gehandeld met deze wet? Neem contact met onze specialist op. Hij vertelt je er graag meer over.
 • Wet open overheid (Woo)

  De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is op 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). De Woo geeft iedereen recht op openbaarheid van informatie. Ten opzichte van de Wob is er in de Woo niet veel veranderd, maar zijn er toch op het gebied van onder meer beslistermijnen en weigeringsgronden enkele voor de praktijk belangrijke wijzigingen. Het is belangrijk om te weten hoe het precies zit vooral omdat in de Woo geen overgangsrecht is opgenomen en sinds 1 mei 2022 op alle lopende Wob-verzoeken in de bestuurlijke (niet-rechterlijke) fase direct van toepassing is. Ook de weigeringsgronden van de Woo zullen onveranderd veel discussie opleveren en daarom is diepgaande kennis van de jurisprudentie nodig.

Duidelijk Hekkelman.