Wet open overheid (Woo)

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is op 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). De Woo geeft iedereen recht op openbaarheid van informatie. Ten opzichte van de Wob is er in de Woo niet veel veranderd, maar zijn er toch op het gebied van onder meer beslistermijnen en weigeringsgronden enkele voor de praktijk belangrijke wijzigingen. Het is belangrijk om te weten hoe het precies zit vooral omdat in de Woo geen overgangsrecht is opgenomen en sinds 1 mei 2022 op alle lopende Wob-verzoeken in de bestuurlijke (niet-rechterlijke) fase direct van toepassing is. Ook de weigeringsgronden van de Woo zullen onveranderd veel discussie opleveren en daarom is diepgaande kennis van de jurisprudentie nodig.

Veelgestelde vragen

 • Het systeem van de Woo blijft gelijk aan dat van de Wob. Ook de Woo kent een paragraaf over actieve openbaarmaking (openbaarmaking op eigen initiatief van het bestuursorgaan) en een paragraaf over passieve openbaarmaking (op verzoek) met de uit de Wob al bekende weigeringsgronden. In de Woo is een minder en meer uitgebreide regeling voor actieve openbaarmaking opgenomen. De uitgebreide regeling treedt pas in werking op het moment dat de ICT daar ook klaar voor is. Voor de meer bekende passieve openbaarmaking op verzoek is de Woo grotendeels hetzelfde als de Wob, maar zijn er toch een paar belangrijke wijzigingen. Zo gelden er (iets) andere beslis- en verdagingstermijnen en is ten opzichte van de Wob de regeling voor milieu-informatie bijna geheel gelijk getrokken met gewone openbaarheidsverzoeken. Verder zijn in de absolute weigeringsgronden een aantal ondergeschikte wijzigingen opgenomen, maar voor de relatieve weigeringsgronden kent de Woo ten opzichte van Wob wel een aantal meer significante veranderingen. Zo is onder meer de algemene weigeringsgrond van de onevenredigheid vervangen door twee nieuwe meer specifieke weigeringsgronden voor ‘niet vertrouwelijk meegedeelde bedrijfs- en fabricagegegevens’ en het ‘goed functioneren van bestuursorganen’. Verder is de regeling over “persoonlijke beleidsopvattingen” geactualiseerd volgens de meest recente rechtspraak.

 • In artikel 5.2 van de Woo is een andere definitie van persoonlijke beleidsopvattingen opgenomen. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan ambtelijke adviezen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad, niet zijnde feiten, prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een overwegend objectief karakter. Deze definitie past bij recente rechtspraak waarin steeds minder snel sprake is van persoonlijke beleidsopvattingen en waarbij steeds vaker wordt gekozen voor het toch openbaar maken van persoonlijke beleidsopvatting als die niet tot personen herleidbaar is. Over de uitleg van deze definitie zal nog veel geprocedeerd worden, waarbij het doel van de wetgever “openbaarheid is een recht” wellicht zal leiden tot steeds meer en sneller openbaarmaking van overheidsinformatie.

Vragen over Wet open overheid (Woo)? Neem contact met ons op.

Interesse in een van onze andere expertises?

 • Wet open overheid (Woo)

  De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is op 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). De Woo geeft iedereen recht op openbaarheid van informatie. Ten opzichte van de Wob is er in de Woo niet veel veranderd, maar zijn er toch op het gebied van onder meer beslistermijnen en weigeringsgronden enkele voor de praktijk belangrijke wijzigingen. Het is belangrijk om te weten hoe het precies zit vooral omdat in de Woo geen overgangsrecht is opgenomen en sinds 1 mei 2022 op alle lopende Wob-verzoeken in de bestuurlijke (niet-rechterlijke) fase direct van toepassing is. Ook de weigeringsgronden van de Woo zullen onveranderd veel discussie opleveren en daarom is diepgaande kennis van de jurisprudentie nodig.
 • Wet Markt & Overheid

  Sinds enkele jaren is de overheid verplicht om de regels van de Wet Markt en Overheid na te leven als zij buiten haar publiekrechtelijke taak een economische activiteit uitoefent. Denk bijvoorbeeld aan het verhuren van sporthallen, het realiseren van gratis kampeerplaatsen of het in gebruik en exploitatie geven van overheidseigendommen. De Wet Markt en Overheid heeft tot doel te waarborgen dat overheden de particuliere ondernemingen geen oneerlijke concurrentie aandoen. Ben je benieuwd of er mogelijk in strijd wordt gehandeld met deze wet? Neem contact met onze specialist op. Hij vertelt je er graag meer over.
 • Wet Bibob

  Om te voorkomen dat de overheid onbedoeld criminaliteit faciliteert is er de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). Het toepassingsbereik van de Wet Bibob breidt zich nog steeds uit. De toepassing van de wet vereist juridische en strategische kennis, zowel bij bestuursrechtelijke aangelegenheden als bij civielrechtelijke. Denk aan vastgoedtransacties en aanbestedingen. De ingewikkeldheid van de toepassing is lastiger geworden doordat bestuursorganen steeds strenger door de rechter worden getoetst op evenredigheid.
 • Overheid

  Hekkelman advocaten en notarissen is hét kantoor voor overheidsgerelateerde juridische vraagstukken. Als huisadvocaat van verschillende (middel)grote gemeenten adviseren en procederen wij op dagelijkse basis over alle facetten van het overheidsbedrijf. Onze kennis en ervaring zetten wij ook in voor ondernemers en particulieren die een conflict hebben met de (gemeentelijke) overheid.
 • Bestuurs(proces)recht

  Het bestuurs(proces)recht is een vak apart; op hoofdregels bestaan vaak tig uitzonderingen en vaak moet men tegelijkertijd diverse wet- en regelgeving en de rechtspraak van de bestuursrechter raadplegen om antwoorden op vragen te kunnen vinden. Onze specialisten spreken de taal van het bestuurs(proces)recht vloeiend. Laat je tijdig door één van hen adviseren om besluitvorming en/of procedures tot een goed einde te brengen.
 • Gemeentewet

  De Gemeentewet regelt de opbouw van de gemeentelijke organisatie en kent bevoegdheden toe aan de verschillende bestuursorganen van de gemeente: gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. De ontwikkeling van de Gemeentewet staat niet stil. Bijvoorbeeld omdat gemeenteraden meer (lokale) bevoegdheden ontwikkelen om ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Daarnaast zorgt de (verwachte) komst van de Omgevingswet ervoor dat nieuwe verordeningen moeten worden gemaakt en bestaande aangepast.

Duidelijk Hekkelman.