Privacyverklaring 'werken bij'

In dit deel van onze privacyverklaring treft u informatie aan over de verwerking van uw persoonsgegevens indien u bij ons solliciteert. Wij hechten belang aan uw privacy en gaan dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uiteraard voldoen wij daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere privacyregelgeving. Meer informatie over de omgang met uw persoonsgegevens bij onze juridische of online dienstverlening treft u via deze link aan.

Wij kennen twee entiteiten die als verwerkingsverantwoordelijken gelden in de zin van de AVG. De contactgegevens zijn:

Hekkelman Advocaten N.V.
Hekkelman Notarissen N.V. (Nijmegen)
Hekkelman Notarissen N.V. (Arnhem)
Prins Bernhardstraat 1
Oranjesingel 41
Sickeszplein 1
6521 AA Nijmegen
6511 NN Nijmegen
6821 HV Arnhem
Postbus 1094
Postbus 1468
Postbus 1063
6501 BB Nijmegen
6501 BL Nijmegen
6801 BB Arnhem
024 – 382 83 84
024 - 382 84 86
026 - 3777 111 
info@hekkelman.nl
notariaat@hekkelman.nl
notariaat@hekkelman.nl

Persoonsgegevens

Als u bij ons solliciteert verwerken wij persoonsgegevens van u. Wij kunnen in dat kader de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens
 • telefoonnummer en e-mailadres
 • geslacht
 • geboortedatum
 • opleidingsniveau
 • cijferlijsten en diploma’s
 • CV en motivatie
 • inhoud communicatie
 • rapportages van assessments en andere testen (indien van toepassing)
 • bankrekeningnummer (voor onkostenvergoeding)
 • informatie over vorige dienstbetrekkingen of stages
 • informatie inzake de beoordeling van de geschiktheid voor een functie

Doelen en grondslagen

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de behandeling van uw sollicitatie. Meer specifiek verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • werving en selectie;
 • beoordeling van uw geschiktheid voor een functie;
 • afhandeling van gemaakte onkosten;
 • communicatie met u en eventuele referenten;
 • uitvoeren en beoordelen assessments;
 • beveiliging systemen
 • voldoen aan wet- en regelgeving

Wij baseren het verwerken van uw persoonsgegevens op de uitvoering van een voorgenomen overeenkomst (artikel 6 lid 1 onder b AVG) of om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 onder c AVG). Ook kunnen wij het verwerken van uw persoonsgegevens baseren op artikel 6 onder f AVG (gerechtvaardigd belang), zoals het in stand houden van een goed personeelsbestand.

Als wij vooraf uw toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens, zoals voor het verkrijgen van inzage in het assessmentrapport, dan verwerken wij uw persoonsgegevens op grond van artikel 6 onder a van de AVG (toestemming). U mag op ieder moment uw toestemming intrekken, maar de gegevens die tot aan het moment van intrekking zijn verwerkt blijven rechtmatig verwerkt.

Verstrekking aan derden

Wij maken in het kader van onze sollicitatieprocedure gebruik van diensten van andere partijen, zoals wervings- en selectiebureaus en IT-leveranciers. Wij kunnen uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan derden als we dat wettelijk of op grond van onze beroepsregels verplicht zijn.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zullen bewaard worden zolang deze nodig zijn voor de eerder genoemde doelen. Daarbij zijn wij tevens gehouden aan de wettelijke bewaarplichten.

Uw rechten

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling of afscherming van uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons om verwijdering van uw persoonsgegevens verzoeken, bijvoorbeeld als wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van toestemming en u uw toestemming heeft ingetrokken. U kunt tot slot bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Wij streven ernaar binnen een maand op uw verzoek te reageren.

U kunt uw verzoeken, vragen of klachten per e-mail richten aan info@hekkelman.nl of per post aan:

Hekkelman advocaten en notarissen
Postbus 1094
6501 BB Nijmegen

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Als u een klacht heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij kunnen deze privacy verklaring wijzigen. De wijzigingen worden op de website gepubliceerd. We raden u aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Datum laatste wijziging: 25 mei 2018