• Home |
 • Privacyverklaring Hekkelman Notarissen

Privacyverklaring Hekkelman Notarissen

Juridische dienstverlening

Deze verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt. Wij verwerken uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Uiteraard voldoen wij daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere privacyregelgeving.

Hekkelman Notarissen N.V. (Nijmegen)
Oranjesingel 41
6511 NN Nijmegen
Postbus 1468
6501 BL Nijmegen
024 – 382 84 86
notariaat-nijmegen@hekkelman.nl

Hekkelman Notarissen N.V. (Arnhem)
Sickeszplein 1
6821 HV Nijmegen
Postbus 1063
6801 BB Nijmegen
026 – 3 777 111
notariaat-arnhem@hekkelman.nl

Persoonsgegevens

In het kader van onze juridische dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens van onze cliënten en van personen waarvan zich informatie in onze dossiers bevindt. De informatie kunnen wij van uzelf hebben verkregen of via derden.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens (indien van toepassing) verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer;
 • titulatuur;
 • zakelijke gegevens, zoals uittreksel handelsregister en BTW-nummers;
 • bedrijfsnaam en functie;
 • geboortedatum en geboorteplaats;
 • geslacht;
 • burgerservicenummer;
 • pasfoto/kopie identiteitsbewijs;
 • bank- en betaalgegevens;
 • inhoud van dossier, zoals correspondentie, notariële akten, adviezen en uiteenlopende stukken die verband houden met een aan ons verstrekte opdracht tot juridische dienstverlening;
 • inhoud van communicatie via e-mail, telefoon of op andere wijze;
 • verslaglegging van besprekingen;
 • camerabeelden (bij bezoek aan ons kantoor).

Doeleinden

Wij verwerken deze persoonsgegeven voor onze juridische dienstverlening. Meer in het bijzonder verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten van opdracht tot het opmaken van notariële akten of het verlenen van juridische diensten, zoals het geven van adviezen en het verrichten van overige juridische werkzaamheden;
 • om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen;
 • het aanleggen en beheren van het cliëntenbestand;
 • het onderhouden van contacten met cliënten en andere bij het dossier betrokken partijen;
 • het naleven van de identificatieplicht op grond van de Wet op het Notarisambt en indien van toepassing op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme;
 • facturering, crediteuren- en debiteurenbeheer;
 • het innen van vorderingen en het nemen van incassomaatregelen;
 • archivering;
 • beheer en beveiliging van gebouwen, bezittingen en digitale systemen;
 • het afleggen van verantwoording aan bevoegde instanties en toezichthouders;
 • marketing en relatiebeheer;
 • het onderzoeken en meten van klanttevredenheid;
 • het doen van accountantscontrole;
 • het naleven van wet- en regelgeving;
 • het voldoen aan rechterlijke bevelen;
 • het voeren van geschillen.

Grondslagen voor de verwerking

Wij baseren het verwerken van uw persoonsgegevens op artikel 6 onder b van de AVG (het uitvoeren van overeenkomsten van opdracht tot het verlenen van juridische dienstverlening). Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan wettelijke taken, zoals het opmaken van notariële akten, de identificatieplicht of fiscale verplichtingen.

Tot slot baseren wij het verwerken van uw persoonsgegevens soms op artikel 6 onder f AVG (gerechtvaardigd belang). Dat doen wij bijvoorbeeld als wij uw persoonsgegevens verwerken voor:

 • het bieden van een efficiënte dienstverlening;
 • het verbeteren van onze diensten;
 • het beschermen van onze financiële en professionele belangen;
 • het verwerven van nieuwe zaken en cliënten;
 • het beveiligen en beheren van onze eigendommen en systemen.

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal u afzonderlijk om toestemming worden gevraagd. De door u verleende toestemming kunt u te allen tijde intrekken. De verwerking van uw persoonsgegevens tot aan het intrekken van uw toestemming is wel rechtmatig.

Regels persoonsgegevens bij notariële akten

Als ons kantoor een notariële akte opmaakt met uw persoonsgegevens, moet de notaris zich aan wettelijke regels houden. Deze hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens:

 1. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht in de akte zetten. Uw gegevens worden dus op basis van een wettelijke grondslag verwerkt.
 2. De notaris moet de ondertekende akte met uw persoonsgegevens verplicht eeuwig bewaren.
 3. Zodra de akte door de notaris is ondertekend, wordt het een officieel bewijsstuk. Dan mag er niets meer aan veranderd worden, ook niet als de persoonsgegevens niet meer kloppen. Als er wijzigingen nodig zijn, moet de notaris een nieuwe akte maken waarin de wijzigingen staan.
 4. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht controleren in de Basisregistraties Personen (BRP), het Handelsregister en het Kadaster.
 5. De notaris is wettelijk verplicht uw identiteit controleren. Hij moet daarvoor een geldig identiteitsbewijs van u opvragen. De notaris is één van de weinigen die dit ook mag kopiëren met alle gegevens die erop staan.
 6. Uw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de notaris. Onbevoegden krijgen geen toegang tot deze gegevens.

Adviezen en overige diensten

Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens door ons kantoor geldt dat wij persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn ten behoeve van de met u overeengekomen dienstverlening, waaronder het verzenden van documenten en declaraties van werkzaamheden. Ten behoeve van deze dienstverlening vragen wij de benodigde gegevens op. Welke gegevens dit zijn, hangt af van de overeengekomen dienst. Deze persoonsgegevens kunnen zijn: uw NAW-gegevens, uw geslacht, uw Burgerservicenummer (BSN) en overige gegevens die op uw identiteitsbewijs staan, uw geboortedatum en geboorteplaats, uw burgerlijke staat, de persoonsgegevens van uw gezins- of familieleden. Soms geldt ook hier een wettelijke verplichting om uw gegevens te controleren, zoals bij het legaliseren van uw handtekening.

Bron van verwerkte persoonsgegevens

Als ons kantoor persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de aan ons verstrekte opdracht. De bronnen van die gegevens kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Openbare registers, waaronder het Kadaster, Kamer van Koophandel en Basisregistratie Personen (BRP);
 • Adviseur en/of contactpersoon zoals makelaar of accountant, in verband met het uitvoeren van een opdracht of koopovereenkomst waarvan u (of een door u bestuurde rechtspersoon) één van de partijen bent.

Doorgeven van uw persoonsgegevens

Ons kantoor geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.

Ons kantoor verstrekt, afhankelijk van welke akte wij voor u hebben opgesteld, persoonsgegevens aan de volgende ontvangers: het Kadaster, het Centraal Testamenten Register (CTR), het Centraal Levenstestamentregister (CLTR), de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en andere registerhouders.

Persoonsgegevens worden door ons kantoor niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt en de Archiefwet zijn van toepassing. Daarnaast kan er een gerechtvaardigd belang aanwezig zijn waarom uw gegevens langer worden bewaard. Notariële akten worden eeuwig bewaard.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Ons kantoor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u van mening bent dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door ons kantoor worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken. Dit doet u door een schriftelijke aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens ons kantoor verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

Recht op rectificatie

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens in een notariële akte, is dat niet mogelijk en zal een nieuwe akte moeten worden opgesteld als aanvulling op de onjuiste akte.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Staan de gegevens in een notariële akte, dan mag de notaris deze niet verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, vanwege een  gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer uw persoonsgegevens niet worden verwerkt voor een notariële akte en u de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen. Een dergelijke overdracht is overigens niet altijd mogelijk, aangezien wettelijke notariële plichten zich hiertegen kunnen verzetten.

Recht van bezwaar

Als wij uw gegevens gebruiken voor direct marketing kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ons kantoor stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt. Mocht de notaris om die reden niet aan één van de genoemde verzoek kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor, dan horen wij dit graag via notariaat@hekkelman.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen privacyverklaring

Hekkelman Notarissen N.V. kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden op de website gepubliceerd.

Datum laatste wijziging: 13 juni 2018

Duidelijk Hekkelman.