Publicaties

Paul Bodden

Veehouder zet vaker stap naar rechter

5 januari 2019 Het aanvragen van omgevingsvergunningen door veehouders mondt dikwijls uit in gerechtelijke procedures. Met name zorgen over overheidsrisico's leiden er vaak toe dat zij voor de rechter worden geda…

Meer

Gezondheidsrisico's, Omgevingsrecht, Omgevingsvergunning, Procederen, Veehouderij

Expertisegebieden: Agrarisch omgevingsrecht

AbRS 21 november 2018, TvAR 2019/5963: Omgevingsvergunning 'Bergeijk'

21 november 2018 Bij besluit van 10 januari 2017 heeft het college aan [vergunninghouder] omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een veestal en loods en een revisievergunning voor het veranderen van de in…

Meer

Cumulatieve geurhinder/achtergrondbelasting, Omgevingsvergunning nertsenhouderij, Toepasselijkheid provinciale geurnormen, Verordening ruimte noord-brabant, (voormalige) agrarische bedrijfswoningen

Expertisegebieden: Omgevingsrecht, Agrarisch omgevingsrecht

AbRS 14 november 2018, TvAR 2019/5962: Bestemmingsplan 'Asten Veegplan 2017-1'

14 november 2018 Bij besluit van 31 oktober 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Asten Veegplan 2017-1" gewijzigd vastgesteld.  Met Noot P.P.A. Bodden.

Meer

Bedrijfsgebouw containerservicebedrijf, (géén) geurgevoelig object

Expertisegebieden: Agrarisch omgevingsrecht, Omgevingsrecht

AbRS 2 mei 2018, TvAR 2018/5934: Bestemmingsplan 'Buitengebied Veendam'

2 mei 2018 Bij besluit van 24 oktober 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Veendam" vastgesteld. Met Noot P.P.A. Bodden.

Meer

Besluit kwaliteit leefomgeving, Bestemmingsplan, Geurhinder, Wet geurhinder en veehouderij

Expertisegebieden: Agrarisch omgevingsrecht, Omgevingsrecht

AbRS 13 december 2017, TvAR 2017/5912 (Bernheze): Toetsingskader endotoxinen, veehouderij en volksgezondheid

1 januari 2018 Bij besluit van 9 maart 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Rodenburg" en het bij het plan behorende exploitatieplan "Rodenburg" vastgesteld.

Meer

Toetsingskader endotoxinen

De normering van geur in het Besluit kwaliteit leefomgeving

1 augustus 2017 Op 1 juli 2016 is het Besluit kwaliteit leefomgeving (hierna: Bkl) vrijgegeven voor de internetconsultatie. De zogeheten voorhangprocedure is inmiddels afgerond. Op 20 mei 2017 vond het debat in de…

Meer

Besluit kwaliteit leefomgeving, Bkl, Geurhinder

Expertisegebieden: Agrarisch omgevingsrecht

AbRS 29 maart 2017, Agr.r. 2017/5883 (Peel en Maas): Plattelandswoning

29 maart 2017 Bij besluit van 15 december 2015 heeft de raad het bestemmingsplan '1e reparatieherziening bestemmingsplan buitengebied' vastgesteld.

Meer

Plattelandswoning

Expertisegebieden: Plattelandswoning

Veehouderij en volksgezondheid

20 februari 2017 Op 5 juli 2016 is het onderzoeksrapport ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden’1 (hierna: het ‘VGO-rapport) gepubliceerd en intussen is de eerste jurisprudentie verschenen waarin dit rapport a…

Meer

Expertisegebieden: Volksgezondheid

AbRS 21 december 2016, Agr.r. 2017/5864 (Parapluplan plattelandswoningen Venlo): plattelandswoning en fijn stof; luchtkwaliteitseisen; grenswaarden; goed woon- en leefklimaat

15 februari 2017 Bij besluit van 20 april 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Parapluplan Plattelandswoningen Venlo" vastgesteld. Besluit is in strijd met artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, beroep g…

Meer

Fijn stof, Grenswaarden, Plattelandswoning

Expertisegebieden: Plattelandswoning

AbRS 25 mei 2016, Agr.r. 2016/5852 (Gemert-Bakel): plattelandswoning; onrechtmatige hinder vs. aanvaardbaar woon- en leefklimaat

9 september 2016 Bij besluit van 9 juli 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Gemert-Bakel Buitengebied herziening april 2015" vastgesteld. Beroepen ongegrond.

Meer

Plattelandswoning

Expertisegebieden: Plattelandswoning

AbRS 23 maart 2016, Agr.r. 2016/5845 (Leudal): geurhinder veehouderij; tamelijk slecht woon- en leefklimaat; motivering; (aangepaste) geurgebiedsvisie

7 juli 2016 Gemeentebestuur mocht bij verlenen van een bouwvergunning de op dat moment van toepassing zijnde, in de aangepaste gebiedsvisie opgenomen, normen in aanmerking nemen omdat voldoende is gemotiveerd …

Meer

Het bestemmingsplan voor het buitengebied en Natura 2000

1 januari 2016 De afgelopen jaren heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een groot aantal bestemmingsplannen voor het buitengebied (deels) vernietigd vanwege strijd met art. 19j van de Natuur…

Meer

Natura 2000, Natuurbeschermingswet 1998

Expertisegebieden: Natuurbescherming

Met de PAS uit de impasse?

6 juni 2015 Op 1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (hierna: de PAS) in werking getreden. Hieraan is een lange voorgeschiedenis voorafgegaan, die begon met de ingebrekestelling van de Europese Co…

Meer

AbRS 24 december 2014, Agr.r. 2015/5810 (Buitengebied Peel en Maas): plattelandswoning, eisen motivering, luchtkwaliteit, fijn stof

6 juni 2015 Bij besluit van 5 februari 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Peel en Maas" vastgesteld. De raad dient bij de totstandkoming van een bestemmingsplan te beoordelen in welke situati…

Meer

De plattelandswoning: de eerste belangwekkende jurisprudentie

1 juni 2015 Op 1 januari 2013 is de 'Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht' en enkele andere wetten om de planologische status van gronden en opstallen bepalend te laten zijn voor de mate van…

Meer