Publicaties

Vergunningverlening op grond van art. 19kd van de Natuurbeschermingswet 1998: recente ontwikkelingen

9 september 2011 Sinds 31 maart 2010 is de Crisis- en Herstelwet in Nederland van kracht, waarmee de regeling voor bestaande rechten in de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de N b w ) werd geintroduceerd. Het nie…

Meer

Wie ordent de ruimte in het landelijk gebied? Een concurrentie van bevoegdheden. Preadvies voor de jaarvergadering van de Vereniging voor Agrarisch Recht 2011

4 april 2011 Dit preadvies ziet op de ruimtelijke ordening in het landelijk gebied (het buitengebied). Nu in het elders in dit tijdschrift opgenomen preadvies het bestemmingsplan van de gemeente centraal staat,…

Meer

De laatste perikelen rondom de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998

21 maart 2011 In dit artikel ga ik in op de uitleg van de regeling voor bestaande rechten en bestaand gebruik in de Natuurbeschermingswet 1998 en de meest recente jurisprudentie hierover. Ook zal ik antwoord pro…

Meer

De Wet geurhinder en veehouderij vier jaren in werking; de geurverordening en de omgekeerde werking van de geurcontour

1 januari 2011 De Wet geurhinder en veehouderij is thans vier jaren in werking. De Wet geurhinder en veehouderij kent aan de gemeenteraad de bevoegdheid toe om bij verorderning van de wet afwijkende geurnormen va…

Meer

Wet aanpassing bestuursprocesrecht (2)

1 december 2010 Op 24 juli 2010 is het wetsvoorstel 'Wet aanpassing bestuursprocesrecht' ter behandeling ingediend bij de Tweede Kamer. In de vorige aflevering van dit tijdschrift is reeds kort ingegaan op een aan…

Meer

Wet aanpassing bestuursprocesrecht

Expertisegebieden: Bestuurs(proces)recht

De crisis- en herstelwet vanuit algemeen bestuursrechtelijk perspectief

1 september 2010 De crisis- en herstelwet (hierna: Chw) is gericht op versnelling van infrastructurele en grote projecten, waaronder projecten op het gebied van duurzaamheid, energie en innovatie, met als doel de b…

Meer

Chw, Crisis- en herstelwet

Expertisegebieden: Bestuurs(proces)recht

Voorstel plattelandswoning lost een niet bestaand probleem op

29 mei 2010

Meer

Illegale burgerbewoning agrarische bedrijfswoning bescherming door Wet geurhinder en veehouderij

15 augustus 2009 De Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state (hierna: de afdeling) heeft op 8 juli 2009 (zaaknummer 200806627/1/H1, www.raadvanstate.nl) een oordeel gegven van een agrarische bedrijfswoni…

Meer

Meer duidelijkheid over vergunningverlening

15 oktober 2001 In dit artikel behandel ik de recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 7 September 2011 (zaaknummer 201003301/1/R2, www.raadvanstate.nl). Deze uitspraak geeft…

Meer