Publicaties

DGA of niet?

1 juli 2017 Een directeur groot aandeelhouder (DGA) wordt voor de sociale verzekeringswetten anders behandeld dan een werknemer.Sterker nog, een DGA is geen werknemer omdat hij zijn eigen ontslag als bestuurde…

Meer

Dga

Expertisegebieden: Rechtspersonen

Arnhemse afvalpaszaak relevant voor de afvalbranche?

5 juni 2017 Na lang wachten heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een beslissing genomen in de Arnhemse afvalpaskwestie. De AP heeft geoordeeld dat de gemeente Arnhem in strijd met de Wet bescherming perso…

Meer

Afvalinzameling, Autoriteit persoonsgegevens

Expertisegebieden: Privacy, Privacy binnen de afvalbranche

Regeling fosfaatreductieplan 2017: toets in kort

1 juni 2017 Het wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee is op 16 mei 2017 door de Eerste Kamer behandeld. Op 23 mei 2017 is de stemming over het wetsvoorstel gepland. Inmiddels is duidelijk wat de uitkomst daarva…

Meer

Fosfaatproductieplafond, Fosfaatrechten, Grondgebonden groei, Stelsel van fosfaatrechten

Expertisegebieden: Groeiregulering melkveehouderij

De nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking: enkele aandachtspunten voor de praktijk

1 juni 2017 In deze bijdrage gaan Tycho Lam en Luuk Gerritsen in op de gewijzigde ladder voor duurzame verstedelijking zoals die op 12 mei 2017 in het Staatsblad verschenen is. Het artikel bevat een nadere …

Meer

Expertisegebieden: Omgevingsrecht

Knutselen met uitgifte van aandelen

8 mei 2017 Wanneer worden aandelen in een vennootschap uitgegeven en hoe werkt dat?Een kapitaal vennootschap (B.V. of N.V.) kenmerkt zich door een in aandelen verdeeld kapitaal. Aandelen hebben een nominale w…

Meer

Expertisegebieden: Financiering & zekerheid, Governance & compliance, Rechtspersonen

Terug naar 2 juli 2015 (-4%)!

20 april 2017 Per 1 april 2015 is het Europese stelsel van melkquotering vervallen. Veel melkveebedrijven hebben daarop geanticipeerd. Er zijn nieuwe stallen gebouwd en het aantal melkkoeien is fors toegenomen. …

Meer

Expertisegebieden: Groeiregulering melkveehouderij

Het Familiestatuut

17 april 2017 De Nederlandse economie draait voor een zeer aanzienlijk gedeelte op familiebedrijven. Dat zijn naast aloude grote bekende bedrijven ook veel (jonge) MKB ondernemingen. Een familiebedrijf is in vee…

Meer

Expertisegebieden: Aandeelhoudersovereenkomst, Bedrijfsopvolging

AbRS 28 december 2016, M en R 2017/50 (Bladel): dieraantallen in het bestemmingsplan; Wet dieraantallen; doorkruising milieuregelgeving

10 april 2017 Dieraantallen in het bestemmingsplan; Wet dieraantallen; doorkruising milieuregelgeving

Meer

Expertisegebieden: Agrarisch omgevingsrecht

Geluid in het Besluit kwaliteit leefomgeving

4 april 2017 Op 1 juli 2016 is het ontwerpbesluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) vrijgegeven voor internetconsultatie. Het Bkl voorziet (o.a.) in een voor de gemeentelijke praktijk belangrijke wijziging wat betre…

Meer

Expertisegebieden: Agrarisch omgevingsrecht

Het wetsvoorstel tot afschaffing van de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen

3 april 2017 Op 26 januari 2017 is het wetsvoorstel 'Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverorde…

Meer

Beheersverordening, Bestemmingsplan, Omgevingswet, Wet ruimtelijke ordening, Wetsvoorstel afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen

Expertisegebieden: Bestemmingsplan

AbRS 29 maart 2017, Agr.r. 2017/5883 (Peel en Maas): Plattelandswoning

29 maart 2017 Bij besluit van 15 december 2015 heeft de raad het bestemmingsplan '1e reparatieherziening bestemmingsplan buitengebied' vastgesteld.

Meer

Plattelandswoning

Expertisegebieden: Plattelandswoning

De vergoedbaarheid van de kosten van de onteigeningsdeskundigen; een overzicht

20 maart 2017 In het arrest van de Hoge Raad van 6 maart 1991 (ECLI:NL:HR:1991:AB9358) staat beschreven dat uit de wetsgeschiedenis van art. 50 Ow volgt dat in beginsel kosten van rechtskundige en deskundige bij…

Meer

Expertisegebieden: Onteigening

Stinken paarden?

20 maart 2017 Liefhebbers van paarden houden van de geur van hun paard. Paarden stinken niet. Toch denken klagende buren daar vaak anders over. En dat geldt ook voor de overheid. Daarom gelden er allerlei regels…

Meer

Expertisegebieden: Hippisch recht

Geautomatiseerde besluitvorming in het omgevingsrecht

1 maart 2017 Het gebruik van grote hoeveelheden data en specifieke software (denk bijvoorbeeld aan het PAS en het daaraan gekoppelde softwarepakket AERIUS) bij de voorbereiding van besluitvorming door over…

Meer

Pas, Programmatische aanpak stikstof

Expertisegebieden: Omgevingsrecht

Veehouderij en volksgezondheid

20 februari 2017 Op 5 juli 2016 is het onderzoeksrapport ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden’1 (hierna: het ‘VGO-rapport) gepubliceerd en intussen is de eerste jurisprudentie verschenen waarin dit rapport a…

Meer

Expertisegebieden: Volksgezondheid