Publicaties

Geluid in het Besluit kwaliteit leefomgeving

4 april 2017 Op 1 juli 2016 is het ontwerpbesluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) vrijgegeven voor internetconsultatie. Het Bkl voorziet (o.a.) in een voor de gemeentelijke praktijk belangrijke wijziging wat betre…

Meer

Expertisegebieden: Agrarisch omgevingsrecht

Het wetsvoorstel tot afschaffing van de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen

3 april 2017 Op 26 januari 2017 is het wetsvoorstel 'Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverorde…

Meer

Beheersverordening, Bestemmingsplan, Omgevingswet, Wet ruimtelijke ordening, Wetsvoorstel afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen

Expertisegebieden: Bestemmingsplan

AbRS 29 maart 2017, Agr.r. 2017/5883 (Peel en Maas): Plattelandswoning

29 maart 2017 Bij besluit van 15 december 2015 heeft de raad het bestemmingsplan '1e reparatieherziening bestemmingsplan buitengebied' vastgesteld.

Meer

Plattelandswoning

Expertisegebieden: Plattelandswoning

Stinken paarden?

20 maart 2017 Liefhebbers van paarden houden van de geur van hun paard. Paarden stinken niet. Toch denken klagende buren daar vaak anders over. En dat geldt ook voor de overheid. Daarom gelden er allerlei regels…

Meer

Expertisegebieden: Hippisch recht

De vergoedbaarheid van de kosten van de onteigeningsdeskundigen; een overzicht

20 maart 2017 In het arrest van de Hoge Raad van 6 maart 1991 (ECLI:NL:HR:1991:AB9358) staat beschreven dat uit de wetsgeschiedenis van art. 50 Ow volgt dat in beginsel kosten van rechtskundige en deskundige bij…

Meer

Expertisegebieden: Onteigening

Geautomatiseerde besluitvorming in het omgevingsrecht

1 maart 2017 Het gebruik van grote hoeveelheden data en specifieke software (denk bijvoorbeeld aan het PAS en het daaraan gekoppelde softwarepakket AERIUS) bij de voorbereiding van besluitvorming door over…

Meer

Pas, Programmatische aanpak stikstof

Expertisegebieden: Omgevingsrecht

Veehouderij en volksgezondheid

20 februari 2017 Op 5 juli 2016 is het onderzoeksrapport ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden’1 (hierna: het ‘VGO-rapport) gepubliceerd en intussen is de eerste jurisprudentie verschenen waarin dit rapport a…

Meer

Expertisegebieden: Volksgezondheid

AbRS 21 december 2016, Agr.r. 2017/5864 (Parapluplan plattelandswoningen Venlo): plattelandswoning en fijn stof; luchtkwaliteitseisen; grenswaarden; goed woon- en leefklimaat

15 februari 2017 Bij besluit van 20 april 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Parapluplan Plattelandswoningen Venlo" vastgesteld. Besluit is in strijd met artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, beroep g…

Meer

Fijn stof, Grenswaarden, Plattelandswoning

Expertisegebieden: Plattelandswoning

Annotatie bij Hof Arnhem-Leeuwarden (Pachtkamer) 8 maart 2016, Agr.r. 2017/5861 (Van der Pol/Staat) en 8 november 2016, Agr.r. 2017/5862 (Prins/Staat)

15 februari 2017 Ontbinding van pachtovereenkomst op grond van betalingsachterstand. Falende verweren van pachter.

Meer

Betalingsachterstand, Ontbinding pachtovereenkomst

De wettelijke bepaling in praktijk: artikel 7:222 BW

1 februari 2017 In ieder nummer van HIP wordt aan de hand van een praktijkgeval een wettelijke bepaling besproken. Het gaat steeds om een bepaling waarover in de literatuur weinig geschreven is. Het praktijkgeval …

Meer

Huurrecht

Expertisegebieden: Huur

APK

16 januari 2017 Voor ons statussymbool vinden we een jaarlijkse keuring en onderhoud op z’n tijd heel normaal. Het huis wordt ook eens in de vijf jaar van een nieuwe laag verf voorzien.Waarom dan niet zo nu en d…

Meer

Expertisegebieden: Trouwen & geregistreerd partnerschap

Kappen

16 januari 2017 Het drijven van een onderneming kan op enig moment eindig zijn, vrijwillig of gedwongen. Is het dan een kwestie van uitschijving uit het handelsregister, of komt daar meer bij kijken? Hoe gaat dat …

Meer

Expertisegebieden: Rechtspersonen

De normering van geluid in het Besluit kwaliteit leefomgeving

1 december 2016 Op 1 juli 2016 is het ontwerpbesluit kwaliteit leefomgeving (hierna: het Bkl)vrijgegeven voor internetconsultatie. De thans in het Activiteitenbesluit vastgelegde geluidregels zullen met de inwerki…

Meer

Besluit kwaliteit leefomgeving, Bkl, Geluidhinder

Expertisegebieden: Agrarisch omgevingsrecht

Gebruik van multifunctionele accommodaties

1 december 2016 In de meeste gemeenten is tegenwoordig wel een multifunctionele accommodatie, hierna: 'MFA', te vinden. Wij doelen daarmee op een gebouw van waaruit door verschillende organisaties, hierna: 'gebrui…

Meer

Multifunctionele accommodatie

Expertisegebieden: Huur

Matiging van proceskosten in bezwaar; samenhangende zaken en bijzondere omstandigheden

30 november 2016 Degene die een bezwaarschrift indient of beroep instelt, kan een tegemoetkoming vorderen in de 'kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand' (artikel 1 aanhef en sub a Besluit p…

Meer

Expertisegebieden: Bestuurs(proces)recht