Publicaties

Annotatie bij Hof Arnhem-Leeuwarden (Pachtkamer) 8 maart 2016, Agr.r. 2017/5861 (Van der Pol/Staat) en 8 november 2016, Agr.r. 2017/5862 (Prins/Staat)

15 februari 2017 Ontbinding van pachtovereenkomst op grond van betalingsachterstand. Falende verweren van pachter.

Meer

Betalingsachterstand, Ontbinding pachtovereenkomst

AbRS 21 december 2016, Agr.r. 2017/5864 (Parapluplan plattelandswoningen Venlo): plattelandswoning en fijn stof; luchtkwaliteitseisen; grenswaarden; goed woon- en leefklimaat

15 februari 2017 Bij besluit van 20 april 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Parapluplan Plattelandswoningen Venlo" vastgesteld. Besluit is in strijd met artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, beroep g…

Meer

Fijn stof, Grenswaarden, Plattelandswoning

Expertisegebieden: Plattelandswoning

De wettelijke bepaling in praktijk: artikel 7:222 BW

1 februari 2017 In ieder nummer van HIP wordt aan de hand van een praktijkgeval een wettelijke bepaling besproken. Het gaat steeds om een bepaling waarover in de literatuur weinig geschreven is. Het praktijkgeval …

Meer

Huurrecht

Expertisegebieden: Huur

APK

16 januari 2017 Voor ons statussymbool vinden we een jaarlijkse keuring en onderhoud op z’n tijd heel normaal. Het huis wordt ook eens in de vijf jaar van een nieuwe laag verf voorzien.Waarom dan niet zo nu en d…

Meer

Expertisegebieden: Trouwen & geregistreerd partnerschap

Kappen

16 januari 2017 Het drijven van een onderneming kan op enig moment eindig zijn, vrijwillig of gedwongen. Is het dan een kwestie van uitschijving uit het handelsregister, of komt daar meer bij kijken? Hoe gaat dat …

Meer

Expertisegebieden: Rechtspersonen

De normering van geluid in het Besluit kwaliteit leefomgeving

1 december 2016 Op 1 juli 2016 is het ontwerpbesluit kwaliteit leefomgeving (hierna: het Bkl)vrijgegeven voor internetconsultatie. De thans in het Activiteitenbesluit vastgelegde geluidregels zullen met de inwerki…

Meer

Besluit kwaliteit leefomgeving, Bkl, Geluidhinder

Expertisegebieden: Agrarisch omgevingsrecht

Gebruik van multifunctionele accommodaties

1 december 2016 In de meeste gemeenten is tegenwoordig wel een multifunctionele accommodatie, hierna: 'MFA', te vinden. Wij doelen daarmee op een gebouw van waaruit door verschillende organisaties, hierna: 'gebrui…

Meer

Multifunctionele accommodatie

Expertisegebieden: Huur

Matiging van proceskosten in bezwaar; samenhangende zaken en bijzondere omstandigheden

30 november 2016 Degene die een bezwaarschrift indient of beroep instelt, kan een tegemoetkoming vorderen in de 'kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand' (artikel 1 aanhef en sub a Besluit p…

Meer

Expertisegebieden: Bestuurs(proces)recht

Belasting betalen en dood gaan

14 november 2016 De twee zekerheden in het leven. Met het opstellen van een goed testament komen beide aspecten aan de orde.

Meer

Expertisegebieden: Testament

Het wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee: mineure wijziging met majeur effect

1 november 2016 Om de gevolgen van de groei van de melkveestapel te reguleren, bereidde staatssecretaris Van Dam een wettelijke regeling voor de invoering van een stelsel van fosfaatrechten voor. Dat stelsel zou …

Meer

Fosfaatproductieplafond, Fosfaatrechten, Grondgebonden groei, Stelsel van fosfaatrechten

Expertisegebieden: Groeiregulering melkveehouderij

Het wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee voorgelegd aan de Tweede Kamer

15 oktober 2016 Per 1 april 2015 verviel het Europese stelsel van melkquotering. Op de afschaffing van het melkquoturn hadden veel melkveehouders al in een vroegtijdig stadium geanticipeerd. Met als gevolg meer ko…

Meer

Fosfaatproductieplafond, Fosfaatrechten, Grondgebonden groei, Stelsel van fosfaatrechten

Expertisegebieden: Groeiregulering melkveehouderij

Gebruik van tekst en foto's op de clubwebsite

1 oktober 2016 Wel eens een foto of stuk tekst van internet gebruikt op de website van de sportvereniging? Dat kan de vereniging een forse boete opleveren. Op de meeste teksten en foto's rusten namelijk auteursre…

Meer

Auteursrecht, Citaatrecht, E-commerce, Hyperlinks, Intellectueel eigendom, Privacy

Expertisegebieden: Privacy

AbRS 9 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:655, Gst. 2016/105, m. nt. L.J. Gerritsen en M.J.O. Copier

30 september 2016 Deze gepubliceerde uitspraak van de Afdeling is het signaleren waard, omdat de Afdeling oordeelt dat het op haar verzoek uitgebrachte deskundigenadvies, met daarin opgenomen een taxatierapport, …

Meer

Expertisegebieden: Planschade - nadeelcompensatie

AbRS 29 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2582, Gst. 2017/11.

29 september 2016 Overzichtsuitspraak planschade.In navolging van de Hoge Raad heeft nu ook de Afdeling een zogeheten 'overzichtsuitspraak' gewezen. De uitspraak bevat een overzicht op hoofdlijnen van haar oordelen …

Meer

Expertisegebieden: Planschade - nadeelcompensatie

Overzichtsuitspraak planschade

28 september 2016 In navolging van de Hoge Raad heeft nu ook de Afdeling een zogeheten ‘overzichtsuitspraak’ gewezen. De uitspraak bevat een overzicht op hoofdlijnen van haar oordelen met betrekking tot de tegem…

Meer

Expertisegebieden: Planschade - nadeelcompensatie