Publicaties

bestemmingsplan

AbRS 1 februari 2019, TvAR 2019/5976 (Aalten): Nbw-vergunning. Stikstofdepositie.

1 maart 2019 Bij uitspraak van 14 september 2016 heeft de voorzieningenrechter bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van de raad van de gemeente Aalten van 19 april 2016 tot vaststelling van het best…

Meer

Bestemmingsplan, Intensieve veehouderij, Omgevingsrecht

Expertisegebieden: Agrarisch omgevingsrecht, Omgevingsrecht

Klimaatadaptatie in bestemmingsplannen: tijd voor actie

1 december 2018 Klimaatadaptie in bestemmingsplannen. De strekking van het artikel: klimaatadaptatie kan nu al in gewone bestemmingsplannen worden geborgd als daar ook beleid (stresstesten) onder ligt endenk daarb…

Meer

Bestemmingsplan, Klimaat, Klimaatadaptatie, Natuur

Expertisegebieden: Omgevingsrecht, Natuur

AbRS 2 mei 2018, TvAR 2018/5934: Bestemmingsplan 'Buitengebied Veendam'

2 mei 2018 Bij besluit van 24 oktober 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Veendam" vastgesteld. Met Noot P.P.A. Bodden.

Meer

Besluit kwaliteit leefomgeving, Bestemmingsplan, Geurhinder, Wet geurhinder en veehouderij

Expertisegebieden: Agrarisch omgevingsrecht, Omgevingsrecht

Bescherming tegen gewasbeschermingsmiddelen in ruimtelijk perspectief

1 september 2017 Wanneer gewassen worden bespoten met gewasbeschermingsmiddelen, komen deze middelen vaak niet alleen op het gewas zelf neer, maar ook in de (nabije) omgeving. Dit noemt men drift. Als in de omgevin…

Meer

Bespuiten, Bestemmingsplan, Drift, Gewasbeschermingsmiddel, Gewassen, Spuitzones, Volksgezondheid

Expertisegebieden: Volksgezondheid

Het wetsvoorstel tot afschaffing van de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen

3 april 2017 Op 26 januari 2017 is het wetsvoorstel 'Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverorde…

Meer

Beheersverordening, Bestemmingsplan, Omgevingswet, Wet ruimtelijke ordening, Wetsvoorstel afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen

Expertisegebieden: Bestemmingsplan

De bevoegdheid om in de in het bestemmingsplan vastgelegde geluidruimteverdling te wijzigen, annotatie R. Benhadi. AB. 2015/257

11 maart 2015 Bevoegdheid om in planregels vastgelegde geluidverdeling te wijzigen staat los van de bevoegdheid om het zonebeheerplan te wijzigen.

Meer

Bestemmingsplan, Milieu, Ruimtelijke ordening, Wet geluidhinder

Expertisegebieden: Omgevingsrecht

Het bestemmingsplan met geluidverkaveling, annotatie R. Benhadi. AB. 2015/83

4 februari 2015 Bestemmingsplan. Geluidverkaveling is ruimtelijk relevant en kan in de planregels worden vastgelegd.

Meer

Bestemmingsplan, Geluidverkaveling, Milieu, Ruimtelijke ordening, Wet geluidhinder

Expertisegebieden: Omgevingsrecht