publicatie

    Bestemmingsplan. Flora- en Faunawet AB. 2014/269

    Rachid Benhadi
    Rachid BenhadiPublicatiedatum: 5 maart 2014

    Uit de quickscan blijkt dat nesten van huismussen zijn aangetroffen in de bebouwing in het plangebied en dat deze bebouwing tevens vaste rust- en verblijfplaatsen van verschillende soorten vleermuizen kan bevatten. De quickscan beveelt nader onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen aan indien wordt besloten de bebouwing te slopen.Gelet op hetgeen de raad en VAR hierover ter zitting hebben verklaard, kan echter worden aangenomen dat het plan kan worden uitgevoerd zonder de in het plangebied aanwezige bebouwing te slopen. Indien de bebouwing wel wordt gesloopt, is het volgens de quickscan noodzakelijk een mitigatieplan voor de huismus op te stellen. In de quickscan is vermeld dat voor de huismus vrij eenvoudig alternatieven kunnen worden geboden door de toepassing van vogelvides of andere nestkasten. Appellant sub 2 en appellant sub 3 hebben niet aannemelijk gemaakt dat met die maatregel overtreding van artikel 11 van de Ffw ten aanzien van de huismus niet kan worden voorkomen.

    Download publicatie