publicatie

    Bestuurlijk aanbesteden: mag het nu wel of niet onder de gewijzigde aanbestedingsregelgeving?

    Elise ZeelenbergPublicatiedatum: 22 mei 2016

    In de aanbestedingsrechtelijke literatuur wordt discussie gevoerd over de vraag of het fenomeen ‘bestuurlijk aanbesteden’ na het verstrijken van de implementatieperiode voor de nieuwe aanbestedingsrichtlijn2 op 18 april 2016 nog is toegestaan of niet. Van Nouhuys, één van de auteurs van het toonaangevende Handboek Aanbestedingsrecht, betoogt dat bestuurlijk aanbesteden na 18 april tot een abrupt einde zal komen.3 Robbe, de bedenker van het fenomeen bestuurlijk aanbesteden, bepleit het tegendeel.4 In dit artikel wegen wij de argumenten pro en contra tegen elkaar af en komen wij tot de conclusie dat bestuurlijk aanbesteden onder de gewijzigde aanbestedingsregelgeving nog wel kan, maar niet in ongewijzigde vorm. In dat kader dragen wij, gezien de behoefte aan handvatten voor de praktijk, een concreet en aanbestedingsrechtelijk houdbaar alternatief aan voor het bestuurlijk aanbesteden na 18 april 2016: het dynamisch aankoopsysteem. Wij zetten daarbij uiteen dat en waarom naar onze mening het dynamisch aankoopsysteem de beste juridische mogelijkheden biedt om op rechtmatige wijze invulling te geven aan de flexibiliteitsbehoeften binnen het sociaal domein. Alvorens hier nader op in te gaan, zetten wij hieronder eerst uiteen wat bestuurlijk aanbesteden grosso modo inhoudt en wat er verandert in de nieuwe aanbestedingsregelgeving.

    Download publicatie

    Medium: De Gemeentestem 2016/63