Publicatie

De normering van geluid in het Besluit kwaliteit leefomgeving

1 december 2016, Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Expertisegebied: Agrarisch omgevingsrecht

Op 1 juli 2016 is het ontwerpbesluit kwaliteit leefomgeving (hierna: het Bkl)vrijgegeven voor internetconsultatie. De thans in het Activiteitenbesluit vastgelegde geluidregels zullen met de inwerkingtreding
van het Bkl vervallen.3 Met het vervallen van het Activiteitenbesluit, zal ook het daarin opgenomen stelsel van landelijk uniforme en rechtstreeks werkende immissienormen voor geluid,4 zoals we
dat in de huidige situatie kennen, vervallen. Hiervoor in de plaats komt in het Bkl een regeling die, door middel van instructieregels, de gemeenteraad als planwetgever5 verplicht om rechtstreeks werkende
geluidnormen voor bedrijfsmatige activiteiten op te nemen in het omgevingsplan. In deze bijdrage zal ik ingaan op de met het Bkl voorgestane stelselwijziging voor wat betreft het aspect geluid en enkele
opvallende zaken eruit lichten.

Download de publicatie