publicatie

  De normering van geluid in het Besluit kwaliteit leefomgeving

  Rachid Benhadi
  Rachid BenhadiPublicatiedatum: 1 december 2016

  Op 1 juli 2016 is het ontwerpbesluit kwaliteit leefomgeving (hierna: het Bkl)vrijgegeven voor internetconsultatie. De thans in het Activiteitenbesluit vastgelegde geluidregels zullen met de inwerkingtreding
  van het Bkl vervallen.3 Met het vervallen van het Activiteitenbesluit, zal ook het daarin opgenomen stelsel van landelijk uniforme en rechtstreeks werkende immissienormen voor geluid,4 zoals we
  dat in de huidige situatie kennen, vervallen. Hiervoor in de plaats komt in het Bkl een regeling die, door middel van instructieregels, de gemeenteraad als planwetgever5 verplicht om rechtstreeks werkende
  geluidnormen voor bedrijfsmatige activiteiten op te nemen in het omgevingsplan. In deze bijdrage zal ik ingaan op de met het Bkl voorgestane stelselwijziging voor wat betreft het aspect geluid en enkele
  opvallende zaken eruit lichten.

  Download publicatie

  Medium: Tijdschrift voor Agrarisch Recht