publicatie

  De plattelandswoning: de eerste belangwekkende jurisprudentie

  Paul Bodden
  Paul BoddenPublicatiedatum: 1 juni 2015

  Op 1 januari 2013 is de ‘Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht’ en enkele andere wetten om de planologische status van gronden en opstallen bepalend te laten zijn voor de mate van milieubescherming alsmede om de positieve van agrarische bedrijfswoningen aan te passen (‘plattelandswoningen’) in werking getreden (Stb. 2012, 493 en Stb. 2012, 571, hierna: `de Wijzigingswet’). Voor een uitgebreide beschrijving van de probleemstelling en achtergronden van deze wet verwijs ik naar Paul Bodden e.a., Milieu en ruimte in het buitengebied, Amsterdam: Berghauser Pont Publishing 2013.

  Download publicatie

  Medium: Land- en Tuinbouw Bulletin