publicatie

    De verdeling van schaarse stimuleringssubsidies PB. 2013/nr. 6

    Rachid Benhadi
    Rachid BenhadiPublicatiedatum: 1 oktober 2013

    Gemeenten zien zich (nog steeds) geconfronteerd met aanzienlijke bezuinigingsopgaven. als gevolg van deze bezuinigingen zijn er ook minder subsidiegelden beschikbaar en de gelden die te vergeven zijn moeten over meerdere gegadigden verdeeld worden. in de media verschijnen dan ook regelmatig berichten over subsidiebudgetten die aanstonds na openstelling al uitgeput zijn. Op lokaal niveau zijn dit voornamelijk subsidieregelingen die ertoe strekken een bepaalde activiteit te stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn stimuleringssubsidies voor het verwijderen van asbest, het treffen van energiebesparende maatregelen aan de eigen woning, maatschappelijke participatie of het stimuleren van het wonen boven winkels. Voor dergelijke stimuleringssubsidieregelingen blijken in de praktijk meer gegadigden dan budget te zijn. In de praktijk rijzen dan ook regelmatig vragen over de wijze waarop deze schaarse (stimulerings)subsidiegelden verdeeld zouden moeten worden. hierna wordt, nadat het relevante juridische kader uiteen is gezet, op drie aspecten (onvolledige subsidieaanvragen, rangschikking en loting en digitale aanvragen en storingen) nader ingegaan.

    Download publicatie