publicatie

  De Wet verantwoorde groei melkveehouderij: bedrijfsoverdracht en melkveefosfaatreferentie

  Peter Goumans
  Peter GoumansPublicatiedatum: 1 april 2015

  Met ingang van 1 januari 2015 is in de Meststoffenwet voor melkveehouderijen het verbod opgenomen om fosfaat met melkvee te produceren (art. 21 lid 1 Mest-stoffenwet). De wettelijke regeling geeft een aantal uitzonderingen op dit verbod (in art. 21 lid 2 Mest-stoffenwet). Bedrijven met melkvee mogen groeien als voldoende grond beschikbaar is om daarop de extra mest af te zetten en/of als de extra geproduceerde mest wordt verwerkt. In L773 2015/7 is het wettelijk stelsel van de Wet verantwoorde groei melkveehouderijen, zoals dat per 1 januari 2015 is opgenomen in de Meststoffenwet, beschreven. Grondloze groei acht de wetgever ongewenst. Bij AMvB worden daarom regels gesteld om de grondgebondenheid van de melkveehouderij te versterken. Grondgebondenheid wordt ook gestimuleerd door een beperkende regeling bij bedrijfsoverdrachten.

  Download publicatie

  Medium: Land- en TuinbouwBulletin