publicatie

  Decentralisatie natuurbeleid: ontwikkelingen op het vlak van provinciale natuursubsidies

  Rachid Benhadi
  Rachid BenhadiPublicatiedatum: 5 mei 2013

  Na moeizame en complexe onderhandelingen hebben provincies en Rijk overeenstemming weten te bereiken over de toekomst van het Nederlandse natuurbeleid. “Niet fraai en lastig uit te leggen”, zo kwalificeerde IPO-voorzitter Johan Remkes het op 20 september 2011 tussen Rijk en provincies bereikte akkoord over decentralisatie van het natuurbeleid naar de provincies. Desalniettemin hebben de provincies, mede gelet op het feit dat zij feitelijk gezien geen keus hadden, uiteindelijk ingestemd met het Natuurakkoord waarin de decentralisatie van het natuurbeleid op hoofdlijnen is uitgewerkt. Het Natuurakkoord bestaat uit het Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur d.d. 20 september 2012, het aanvullend akkoord d.d. 7 december 2011 en de uitvoeringsafspraken d.d. 10 februari 2012.

  Download publicatie

  Medium: Land- en Tuinbouw Bulletin