Publicaties | Omgevingsrecht

15 publicaties beschikbaar

AbRS 1 februari 2019, TvAR 2019/5976 (Aalten): Nbw-vergunning. Stikstofdepositie.

1 maart 2019 Bij uitspraak van 14 september 2016 heeft de voorzieningenrechter bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van de raad van de gemeente Aalten van 19 april 2016 tot vaststelling van het best…

Meer

Bestemmingsplan, Intensieve veehouderij, Omgevingsrecht

Expertisegebieden: Agrarisch omgevingsrecht, Omgevingsrecht

Klimaatadaptatie in bestemmingsplannen: tijd voor actie

1 december 2018 Klimaatadaptie in bestemmingsplannen. De strekking van het artikel: klimaatadaptatie kan nu al in gewone bestemmingsplannen worden geborgd als daar ook beleid (stresstesten) onder ligt endenk daarb…

Meer

Bestemmingsplan, Klimaat, Klimaatadaptatie, Natuur

Expertisegebieden: Omgevingsrecht, Natuur

Nederland negeert het 'stikstofarrest'

28 november 2018 Advocaat Rachid Benhadi in dagblad Trouw: Het gaat te ver om nu al te stellen dat de Nederlandse Staat het arrest van Hof van Justitie van 7 november 2018 over het Programma Aanpak Stikstof naast z…

Meer

Pas, Programma aanpak stikstof

Expertisegebieden: Gebiedsontwikkeling, Natuur, Bestuurs(proces)recht, Omgevingsrecht

AbRS 21 november 2018, TvAR 2019/5963: Omgevingsvergunning 'Bergeijk'

21 november 2018 Bij besluit van 10 januari 2017 heeft het college aan [vergunninghouder] omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een veestal en loods en een revisievergunning voor het veranderen van de in…

Meer

Cumulatieve geurhinder/achtergrondbelasting, Omgevingsvergunning nertsenhouderij, Toepasselijkheid provinciale geurnormen, Verordening ruimte noord-brabant, (voormalige) agrarische bedrijfswoningen

Expertisegebieden: Omgevingsrecht, Agrarisch omgevingsrecht

AbRS 14 november 2018, TvAR 2019/5962: Bestemmingsplan 'Asten Veegplan 2017-1'

14 november 2018 Bij besluit van 31 oktober 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Asten Veegplan 2017-1" gewijzigd vastgesteld.  Met Noot P.P.A. Bodden.

Meer

Bedrijfsgebouw containerservicebedrijf, (géén) geurgevoelig object

Expertisegebieden: Agrarisch omgevingsrecht, Omgevingsrecht

De Patroon

1 oktober 2018 In deze rubriek wordt een advocaat geïnterviewd over de ervaringen met en de visie op het patronaat, ditmaal mr. R. Benhadi van Hekkelman advocaten & notarissen in Nijmegen.

Meer

Advocatuur

Expertisegebieden: Omgevingsrecht

AbRS 2 mei 2018, TvAR 2018/5934: Bestemmingsplan 'Buitengebied Veendam'

2 mei 2018 Bij besluit van 24 oktober 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Veendam" vastgesteld. Met Noot P.P.A. Bodden.

Meer

Besluit kwaliteit leefomgeving, Bestemmingsplan, Geurhinder, Wet geurhinder en veehouderij

Expertisegebieden: Agrarisch omgevingsrecht, Omgevingsrecht

Actualiteiten Geluid 2017

20 september 2017 Op 23 maart 2017 besprak ik op de actualiteitendag van de Vereniging voor Milieurecht de actualiteiten op het gebied van geluid. Dit artikel is naar aanleiding van die actualiteitendag geschreven. …

Meer

Actualiteiten geluid, Geluidhinder

Expertisegebieden: Omgevingsrecht

De nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking: enkele aandachtspunten voor de praktijk

1 juni 2017 In deze bijdrage gaan Tycho Lam en Luuk Gerritsen in op de gewijzigde ladder voor duurzame verstedelijking zoals die op 12 mei 2017 in het Staatsblad verschenen is. Het artikel bevat een nadere …

Meer

Expertisegebieden: Omgevingsrecht

Geautomatiseerde besluitvorming in het omgevingsrecht

1 maart 2017 Het gebruik van grote hoeveelheden data en specifieke software (denk bijvoorbeeld aan het PAS en het daaraan gekoppelde softwarepakket AERIUS) bij de voorbereiding van besluitvorming door over…

Meer

Pas, Programmatische aanpak stikstof

Expertisegebieden: Omgevingsrecht

De nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking belicht

7 juli 2016 Bij brief van 23 juni 2016 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu de Tweede Kamer geïnformeerd over het voornemen tot wijziging van de Ladder voor duurzame verstedelijking in het Besluit r…

Meer

Expertisegebieden: Omgevingsrecht

Kroniek Omgevingsrecht

23 mei 2016 In deze kroniek staan de hoofdlijnen van de jurisprudentie van de afgelopen twee jaar (oktober 2013-1 januari 2016) centraal. Aan bod komt jurisprudentie over de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en d…

Meer

Expertisegebieden: Omgevingsrecht

Voorschrift omgevingsvergunning omtrent behoud transparant karakter geluidscherm

23 september 2015 Burgemeester en wethouders van Heerlen hebben aan ProRail een omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en planologisch strijdig gebruik verleend ten behoeve van de realisatie van een (deels …

Meer

Expertisegebieden: Omgevingsrecht

De bevoegdheid om in de in het bestemmingsplan vastgelegde geluidruimteverdling te wijzigen, annotatie R. Benhadi. AB. 2015/257

11 maart 2015 Bevoegdheid om in planregels vastgelegde geluidverdeling te wijzigen staat los van de bevoegdheid om het zonebeheerplan te wijzigen.

Meer

Bestemmingsplan, Milieu, Ruimtelijke ordening, Wet geluidhinder

Expertisegebieden: Omgevingsrecht

Het bestemmingsplan met geluidverkaveling, annotatie R. Benhadi. AB. 2015/83

4 februari 2015 Bestemmingsplan. Geluidverkaveling is ruimtelijk relevant en kan in de planregels worden vastgelegd.

Meer

Bestemmingsplan, Geluidverkaveling, Milieu, Ruimtelijke ordening, Wet geluidhinder

Expertisegebieden: Omgevingsrecht