publicatie

    Geluid in het Besluit kwaliteit leefomgeving

    Rachid Benhadi
    Rachid BenhadiPublicatiedatum: 4 april 2017

    Op 1 juli 2016 is het ontwerpbesluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) vrijgegeven voor internetconsultatie. Het Bkl voorziet (o.a.) in een voor de gemeentelijke praktijk belangrijke wijziging wat betreft de normering van geluid van bedrijvigheid. Het thans in het Activiteitenbesluit opgenomen stelsel van landelijk uniforme en rechtstreeks werkende immissienormen voor geluid, komt met de inwerkingtreding van het Bkl te vervallen. Hiervoor in de plaats komt in het Bkl een regeling die, door middel van instructieregels, de gemeenteraad als planwetgever verplicht om rechtstreeks werkende geluidnormen voor bedrijfsmatige activiteiten op te nemen in het omgevingsplan. Op die manier kunnen de regels worden afgestemd op de lokale omstandigheden en kunnen deze gekoppeld worden aan een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

    Download publicatie