publicatie

  Het bestemmingsplan voor het buitengebied en Natura 2000

  Paul Bodden
  Paul BoddenPublicatiedatum: 1 januari 2016Laatste update: 9 september 2020
  Het bestemmingsplan voor het buitengebied en Natura 2000

  De afgelopen jaren heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een groot aantal bestemmingsplannen voor het buitengebied (deels) vernietigd vanwege strijd met art. 19j van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw) dan wel een daarmee verband houdend ‘MER-gebrek’.

  In dit artikel behandel ik deze jurisprudentie en geef ik weer hoe in de praktijk op dit moment met deze problematiek wordt omgegaan. Alvorens ik daaraan toekom, schets ik eerst (beknopt) het juridisch kader. Ik beperk mij in deze bijdrage tot een beschouwing van de ammoniakdepositie afkomstig van veehouderijen, nu het daar in de hiervoor bedoelde jurisprudentie veelal om gaat. Andersoortige milieueffecten laat ik onbesproken.

  Download publicatie

  Medium: Tijdschrift voor Agrarisch recht