publicatie

    Hof Arnhem-Leeuwarden (Pachtkamer) 24 februari 2015, Agr.r.2016/5823 (Van der Velds/Darwinkel en Timmer): pacht, gebruiksruil, vordering tot beëindiging

    Els HarbersPublicatiedatum: 1 januari 2016

    Gebruiksruil: twee samenhangende pachtovereenkomsten. Opzegging van beide pachtovereenkomsten over en weer. Na plotseling overlijden van een van de pachters bij de ene overeenkomst wordt landbouwbedrijf beeindigd. De opzegging op die grond leidt tot beëindiging. De omstandigheid dat de ene pachtovereenkomst eindigt, is een argument van gewicht voor de beëindiging van de andere pachtovereenkomst, welk argument meeweegt bij de belangenafweging als bedoeld in art. 7:370 lid 1 onder c BW. Bij die belangenafweging moeten echter ook de overige omstandigheden van het geval worden betrokken. De omstandigheid dat het gepachte deel uitmaakt van het huisperceel van het melkveebedrijf van pachter en diens redelijke verwachtingen wegen voor het hof zwaarder dan het aan de gebruiksruil ontleende argument voor beëindiging. Uitvoerbaarbijvoorraadverklaring van beëindigingsbeslissing ondanks de norm van art. 7:369 lid 1 BW.

    Download publicatie

    Medium: Tijdschrift voor Agrarisch recht