publicatie

    Hof Arnhem-Leeuwarden (Pachtkamer) 9 september 2014, Agr.r. 2015/5795 (Mill en Sint Hubert/Schimmel): beëindiging pachtovereenkomst; afrekening melkquotum; omvang aanspraak verpachter

    Els HarbersPublicatiedatum: 1 maart 2015

    Volgens vaste rechtspraak van deze kamer heeft de verpachter bij gelegenheid van het einde van de pachtovereenkomst aanspraak op oplevering van het met het verpachte samenhangende melkquotum, tegen vergoeding aan de pachter van in beginsel de helft van de waarde van dat quotum. Indien de verpachter geen melkveehouder is, kan oplevering plaatsvinden doordat de verpachter een derde aanwijst op wiens naam het quotum moet worden overgeschreven. Partijen kunnen in onderling overleg andere afspraken maken en dus ook overeenkomen dat de pachter het quotum mag behouden tegen vergoeding van de helft van de waarde ervan, maar niet kan worden gezegd dat het maken van een dergelijke afspraak zó algemeen is, dat thans krachtens gewoonterecht een verpachter ook zonder zo’n afspraak aanspraak kan maken op een vergoeding in geld.

    Download publicatie

    Medium: Tijdschrift voor Agrarisch recht