publicatie

  Kroniek Omgevingsrecht

  Tycho Lam
  Tycho LamPublicatiedatum: 23 mei 2016

  In deze kroniek staan de hoofdlijnen van de jurisprudentie van de afgelopen twee jaar (oktober 2013-1 januari 2016) centraal. Aan bod komt jurisprudentie over de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Daarnaast worden de belangrijkste wijzigingen van deze wetten kort belicht. Verder besteden wij in deze kroniek aandacht aan het natuurbeschermingsrecht, geluid en m.e.r. De Woningwet, de Wet milieubeheer en de Waterwet en de jurisprudentie over deze wetten blijven buiten beschouwing. Tot slot staan wij stil bij de Omgevingswet die door de Tweede Kamer en kort na de kroniekperiode ook door de Eerste Kamer is aangenomen.

  Download publicatie

  Medium: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State