publicatie

  Mantelzorgwoningen: sluipmoordenaar in het buitengebied

  Peter Goumans
  Peter GoumansPublicatiedatum: 1 februari 2016

  Sinds 1 november 2014 is de bouw en het gebruik van mantelzorgwoningen vergunningvrij. Vereist is natuurlijk wel dat aan bepaalde situerings- en maatvoeringseisen wordt voldaan. In het Besluit omgevingsrecht (art. 2.3 lid 2 en artt. 2, 5 en 8 van bijlage II) is gedetailleerd omschreven wanneer voor de bouw en het gebruik van een mantelzorgwoning geen omgevingsvergunning nodig is. Het kabinet gaf met deze regeling uitvoering aan de wens vanuit de Tweede Kamer om de mogelijkheden voor het creëren van mantelzorgwoningen te verruimen (Nota van Toelichting op het Besluit omgevingsrecht, Stb. 2014 nr. 233). Tegelijkertijd werd beoogd een bijdrage te leveren aan de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Een mantelzorgwoning maakt het mogelijk om mensen zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving te laten wonen en de regie op hun eigen leven te laten behouden door de inzet van hun sociale netwerk. Die doelstelling past ook in een tijdperk waarin sterk wordt gestuurd op de beheersbaarheid van zorgkosten. De uitwerking van deze benadering heeft ertoe geleid dat ruim baan wordt gegeven aan de mantelzorgwoning. Mogelijke complicaties zijn daarbij uit het oog verloren. En die zijn er wel degelijk.

  Download publicatie

  Medium: Land- en Tuinbouw Bulletin