publicatie

  Milieueffectrapport en overheidsaansprakelijkheid JB. 2013/107

  Rachid Benhadi
  Rachid BenhadiPublicatiedatum: 14 maart 2013

  Milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, Vergunningverlening zonder passende beoordeling, Overheidsaansprakelijkheid, Voorwaarden voor schadevergoeding, Bescherming van particulieren tegen vermogensschade.

  Samenvatting

  De verplichting tot het uitvoeren van een milieueffectrapportage ex art. 3 van de merrichtlijn strekt zich niet uit tot de beoordeling van de effecten van het betrokken project op de waarde van relevante materiële goederen. Niettemin beoogt de mer-richtlijn wel bescherming te bieden tegen vermogensschade, voor zover die het rechtstreekse economische gevolg is van de milieueffecten van een openbaar of particulier project. Gelaedeerde particulieren kunnen in dat kader de overheid dan ook aansprakelijk stellen. Op basis van EU-recht hebben dergelijke particulieren evenwel niet automatisch recht op vergoeding van zuivere vermogensschade die voortvloeit uit de waardevermindering van hun onroerend goed, als gevolg van de milieueffecten van het project in kwestie. Op basis van het EU-recht hebben dergelijke particulieren evenmin een principieel recht op vergoeding van dergelijke schade wanneer er, in strijd met de verplichtingen uit de merrichtlijn, geen milieueffectbeoordeling is uitgevoerd. Het is aan de nationale rechter om te beoordelen of aan de Europeesrechtelijke voorwaarden voor het vestigen van overheidsaansprakelijkheid is voldaan.

  Download publicatie