publicatie

    Natuurbeschermingswetvergunning voor beweiden en uitrijden van mest?

    Renske van DreumelPublicatiedatum: 30 juni 2016

    Veelal hebben melkveehouderijen geen Natuurbeschermingswetvergunning (hierna Nbw-vergunning) voor het weiden van melkvee en het uitrijden van mest nabij Natura 2000-gebieden. Gelet op de juris-prudentie zou dit tot vervelende complicaties kunnen leiden. Daar wilde de staatssecretaris wat aan doen. Een wijziging van het Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet 1998 is het gevolg. Deze wijziging is per 27 april 2016 in werking getreden. Wat behelst deze wijziging? En wat ging daaraan vooraf?

    Download publicatie