publicatie

  Planschade en uitwerkingsplichten: (on)duidelijk

  Tycho Lam
  Tycho LamPublicatiedatum: 23 december 2014

  Met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening is de wettelijke regeling inzake planschade (onder andere) op het punt van de binnenplanse flexibiliteitsbepalingen als bedoeld in artikel 3.6 Wro gewijzigd. De binnenplanse flexibiliteitsbepalingen zijn sindsdien een zelfstandige planschadeoorzaak (zie artikel 6.1 lid 2 Wro). Bij inwerkingtreding van het nieuwe wettelijke regime was de verwachting dat de binnenplanse flexibiliteitsbepalingen in het kader van de planologische maximalisatie geheel buiten beschouwing gelaten zouden moeten worden. Voor wat betreft de binnenplanse omgevingsvergunning en de wijzigingsbevoegdheid is die verwachting uitgekomen. Voor de uitwerkingsplicht heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “de Afdeling”) een andere, meer genuanceerde, benadering gekozen. Na een beknopte inleiding (paragraaf 1) zullen wij deze benadering in paragraaf 2 aan de hand van enkele uitspraken toelichten en van (kritisch) commentaar voorzien. Wij hebben onze uiteenzetting voor een goed begrip met enkele voorbeelden gelardeerd. Wij sluiten af met een conclusie (paragraaf 3). 

  Download publicatie

  Medium: Wolters Kluwer