publicatie

    Procederen over bouwleges voor stallen

    Peter Goumans
    Peter GoumansPublicatiedatum: 30 juni 2016

    De bouw van stallen in de agrarische sector is op een historisch laag pitje komen staan. Mellareebedrijven worden geremd door de groeiregulering via de Wet verantwoorde groei melkveehouderij, de AMvB grondgebonden groei en het aangekondigde stelsel van fosfaatrechten. Daarbij komt dat de melkprijzen laag zijn. Ook het financieel perspectief in de varkenshouderij is ongunstig. In de pluimveehouderij ont-breekt het aan dynamiek omdat er onvoldoende pluimveerechten beschikbaar zijn. Verder verbiedt de Wet verbod pelsdierhouderij nieuwe pelsdierhouderijen. Desondanks zijn er bouwinitiatieven en lopen er procedures over de heffing van leges. Vanwege de omvang van stallen gaat het vaak om aanslagen van stevige betekenis. Legesaanslagen zijn meestal on-doorzichtig. Toch worden legesaanslagen in de agrarische sector niet veelvuldig ter discussie gesteld. De vraag is of dat terecht is.

    Download publicatie