publicatie

    Projectsaldering ex art. 19kd Natuurbeschermingswet 1998: een uitgemaakte zaak?

    Renske van DreumelPublicatiedatum: 20 april 2014

    Op 13 november 2013 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) een drietal belangrijke uitspraken gedaan over de mogelijkheden van projectsaldering ex art. 19kd Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998). Het gaat om de uitspraken met zaaknummers 201206190/1/R2 (uitbreiding pluimveehouderij Rhenen), 201303243/1/R2, 201303324/1/R2, 201303514/1/ R2 en 201303816/1/R2 (uitbreiding veehouderijen Noord-Brabant) en 201211640/1 /R2 (pluimveehouder i j Leveroy). Projectsaldering is het salderen ex art. 19kd Nbw 1998 in het kader van de vergunningverlening op grond van art. 19d Nbw 1998. In voornoemde uitspraken beantwoordt de Afdeling de vraag onder welke voorwaarden projectsaldering met ammoniakrechten uit een provinciale stikstofdepositiebank is toegestaan en gaat zij nader i n op de vraag onder welke voorwaarden externe saldering – dat is saldering in de vorm van intrekking van een milieuvergunning, Hinderwetvergunning of melding (hierna tezamen aangeduid als: milieuvergunning) voor de verlening van een Nbw-vergunning voor de oprichting of uitbreiding van een agrarisch bedrijf – i n het kader van projectsaldering is toegestaan. De Afdeling oordeelt dat de op de referentiedatum (art. 19kd l i d 3 Nbw 1998 bepaalt welke datum geldt als referentiedatum) vergunde ammoniakemissie enkel voor externe saldering gebruikt kan worden, voor zover deze ammoniakemissie na de referentiedatum vergund is gebleven. In dit artikel worden de consequenties voor de praktijk van deze Afdelingsuitspraken besproken.

    Download publicatie

    Medium: LTB