Publicatie

Terugkomen van een eindbeslissing in een tussenuitspraak

31 mei 2016, Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht

Expertisegebied: Bestuurs(proces)recht

De bestuursrechter kan behoudens zeer uitzonderlijke gevallen niet terugkomen van een in de tussenuitspraak gegeven oordeel. Van een zeer uitzonderlijk geval is in dit verband sprake indien tot de conclusie moet worden gekomen, dat indien de Afdeling wel van de juiste feitelijke grondslag zou zijn uitgegaan, dat tot een ander oordeel over dit aspect van het bestreden besluit zou hebben geleid. In het licht van hetgeen na de tussenuitspraak naar voren is gebracht, moet worden bezien of de raad zich bij zijn standpunt dat het plan binnen de planperiode uitvoerbaar is, heeft mogen baseren op de aan het plan ten grondslag gelegde onderzoeken. De Afdeling ziet aanleiding om terug te komen van haar oordeel over de uitvoerbaarheid in de tussenuitspraak.

Download de publicatie