Team Twente: Ontwikkelingen na seminar ‘Uitdagingen in de regio’

  Op 28 mei 2020 vond het eerste seminar van Team Twente plaats. Meer dan 30 ambtenaren van vrijwel alle regiogemeenten werden digitaal bijgepraat over het thema ‘uitdagingen in de regio’.

  Wil je deze presentaties teruglezen? Klik dan op spreker voor een link naar de bijbehorende presentatie.

  Heino Witbreuk (Stikstofregistratiesysteem)
  Luuk Gerritsen (Dienstenrichtlijn)
  Tycho Lam (Binnenstedelijke herontwikkeling)
  Chantal van Mil (Handhaving)

  Ook in de zomer hebben zich verschillende ontwikkelingen met betrekking tot de op het seminar besproken onderwerpen voorgedaan. Daarom hebben we speciaal voor de gemeenten in Twente een overzicht gemaakt van alle ontwikkelingen op de thema’s die tijdens ons seminar zijn behandeld.

  Dienstenrichtlijn

  Verschillende Dienstenrichtlijnonderbouwingen (Putten, Haaren en Maastricht) hebben de toetst van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State doorstaan. Op basis van deze uitspraken hebben we nog meer inzicht gekregen in de eisen waaraan een dergelijke onderbouwing dient te voldoen. Interessant om op te merken is dat ook kwantitatieve beperkingen zijn aanvaard vanwege de bescherming van het milieu als dwingende reden van algemeen belang.

  Binnenstedelijke herontwikkeling

  De Afdeling heeft begin september duidelijk gemaakt dat een verklaring van geen bedenkingen door burgemeester en wethouders mag worden voorbereid. Uiteraard blijft besluitvorming door de gemeenteraad, zowel in ontwerp als bij de definitieve afgifte van de verklaring, noodzakelijk!

  Handhaving

  Op wetgevingsgebied gebeurt er het nodige op het terrein van handhaving en toezicht. Zo is op 28 mei 2020 het wetsvoorstel voor de ‘Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb’ naar de Tweede Kamer gezonden. Het wetsvoorstel voorziet er onder meer in dat een invorderingsbeschikking tot stuiting van de verjaring leidt. Daarnaast wordt de positie van derden bij de verjaring van verbeurde dwangsommen versterkt en komt er een vervaltermijn van vijf jaar voor kostenverhaal bij bestuursdwang. Daarnaast is op 13 juli 2020 het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over de ‘Wet tijdelijke maatregelen covid-19’ gepubliceerd. Ook de rechtspraak staat niet stil. Zo heeft de Afdeling bestuursrechtspraak de afgelopen maanden onder meer uitspraken gedaan over het machtscriterium in geval van bloot eigendom (ABRvS 9 september 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2188), over herstel in bezwaar van het niet horen voorafgaand aan het nemen van een invorderingsbeschikking (ABRvS 12 augustus 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1931) en over prioriteringsbeleid en het gelijkheidsbeginsel (ABRvS 15 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1636).

  Stikstofregistratiesysteem

  In de bijeenkomst van 28 mei 2020 is aandacht besteed aan het stikstofregistratiesysteem. Dat systeem is gevuld met de winst van de doorgevoerde snelheidsverlagingen op rijkswegen. Hoewel die verlaging al lang is doorgevoerd, is tot op heden nog geen vergunning op basis van dit systeem verleend. Hier komt op korte termijn verandering in. Voor de zomer zijn in een aantal projecten van ons de eerste natuurvergunningen in ontwerp ter inzage gelegd. Ook de provincie Overijssel heeft een aantal ontwerpbesluiten genomen op basis van het stikstofregistratiesysteem. De eerste vergunningen kunnen we dan ook binnenkort verwachten. Let op, voor de ruimte in dit systeem geldt: op=op.

  Extern salderen veehouderijen binnenkort mogelijk

  Om een natuurvergunning te krijgen mag er in Twente niet extern gesaldeerd worden met veehouderijen met dier- en fosfaatrechten. Hier komt verandering in! Gedeputeerde staten van Overijssel hebben op 15 september 2020 de beleidsregels gewijzigd zodat extern salderen onder voorwaarden weer mogelijk is. De wijziging treedt 15 oktober a.s. in werking. Landelijk gaan de provincies hier overigens verschillend mee om. Ook in de provincie Noord-Brabant is extern salderen met veehouderijen sinds 15 september 2020 weer toegestaan. In Limburg was dit al langer mogelijk. Gelderland zal extern salderen voorlopig niet toestaan.

  Link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2020-6513.html

  Aangepaste versie Aerius

  Vanaf 15 oktober 2020 verschijnt er ook een nieuwe aangepaste versie van het rekenmodel Aerius. Dit is goed om in het achterhoofd te houden. Wanneer de planning is om natuurvergunningen of bestemmingsplannen na 15 oktober vast te stellen, verdient het aanbeveling om de Aerius-berekening voor die tijd nog even te actualiseren.

  Link: https://www.bij12.nl/nieuws/release-aerius-calculator-2020-voorzien-op-15-oktober/

  Intern salderen met bemeste percelen

  Bij veel (woningbouw)projecten in onze praktijk, speelt de wens om intern te salderen met agrarische gronden. Dat is het geval wanneer de ontwikkellocatie op agrarische gronden is voorzien. Wanneer met de beëindiging van bemesting rekening mag worden gehouden, scheelt dat vaak in de uitkomsten. Onder voorwaarden is het (juridisch) ook mogelijk om hier rekening mee te houden, ook in het natuurvergunningspoor. Tot voor kort wilden provincies hier echter niet aan. Er wordt verschillend gedacht over de wenselijkheid en mogelijkheden. De provincie Overijssel heeft nu de lans gebroken. Zij hebben een natuurvergunning in ontwerp ter inzage gelegd gebaseerd op dit principe. Dit biedt mogelijk ook kansen voor jouw project.

  Wij zullen in aantal blogs binnenkort meer aandacht besteden aan deze recente ontwikkelingen. Wordt vervolgd!

  Meer weten over deze ontwikkelingen? Laat het ons dan weten. Wij nemen dan contact met je op. Als je meer wilt weten over Team Twente van Hekkelman, kijk dan op deze pagina:
  https://www.hekkelman.nl/team-twente/

  evenement

  Twentse Jurisprudentiebijeenkomst

  Lees meer
  Gepubliceerd op 23 september 2020
  5 oktober 2021 Twentse Bierbrouwerij