Duurzame Energie

Bij de huidige energietransitie komen allerlei vraagstukken over grondexploitatie, planvorming, zakelijke rechten en duurzame energie samen. Het buitengebied is daarbij veelal het gebied waar de ontwikkeling plaats zal vinden. Een gebied dat in de huidige tijd volop in beweging is en waar diverse belangen spelen. Denk daarbij aan de belangen van een grondeigenaar, omwonenden, de netbeheerder, de ontwikkelaar en het bevoegd gezag.

Vanuit Hekkelman werken wij in gespecialiseerde teams die samen vergaande kennis van en ervaring in de relevante civielrechtelijke leerstukken en het omgevingsrecht hebben. Wij vertalen de wensen van partijen naar duidelijke afspraken die onder meer zien op de samenwerking, kostenverhaal en grondgebruik. Deze werkzaamheden bevinden zich op het scheidsvlak van privaat- en publiekrecht, zodat wij regelmatig in teamverband optreden. Dit alles vraagt om duidelijke overeenkomsten om de beoogde ontwikkeling ook daadwerkelijk van de grond te krijgen.

Veelgestelde vragen

 • In een vroeg stadium worden er vaak door de ontwikkelaar en de grondeigenaar afspraken gemaakt over een te realiseren duurzaam energieproject. De ontwikkelaar heeft mogelijk nog geen subsidie of vergunning verkregen, maar wil wel een bepaald gebied reserveren en een onherroepelijk recht daarop verkrijgen. Weet dat bepaalde afspraken vrijblijvend zijn, zodat partijen nog zonder enige vergoeding van elkaar afkunnen. Echter binden partijen zich al vergaand aan elkaar, dan is het afbreken van onderhandelingen mogelijk alleen aan de orde na betaling van een bepaalde schadevergoeding. Daarbij kunnen partijen bij het sluiten van de overeenkomst afspraken maken over het beschikbaar houden van gronden voor de ontwikkeling van duurzame energie voor een bepaalde periode. Wees je daarbij bewust dat er de kans bestaat dat de ontwikkeling vertraging op loopt en de afspraken verlengd moeten worden. Gaat dit automatisch of moeten partijen dan opnieuw rond de tafel. Goed om dat van tevoren inzichtelijk te hebben en bewust de mogelijkheid wel of niet open te houden over het tussentijds wijzigen van de afspraken of beëindigen van de overeenkomst.

 • Als de bestemming het opwekken van duurzame energie niet toelaat, dan zal bij het bevoegd gezag een planologische wijziging bewerkstelligd moeten worden. Daarbij kan het sluiten van een anterieure overeenkomst aan de orde zijn, waarin het bevoegd gezag afspraken over het kostenverhaal wil vastleggen. Dat zijn de kosten die het bevoegd gezag moet maken voor het meewerken aan de gewenste planologische wijziging of andere kosten die de gemeente in dat kader maakt. Dit ziet niet op de leges voor het verlenen van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouw. Wij adviseren regelmatig over anterieure overeenkomsten in dit kader. Wij denken graag met u mee. Verwijzing naar blog

 • Bij het opleveren van een duurzaam energieproject kan het zo zijn dat er sprake is van een onzorgvuldige opbinding of aansluiting van de bekabeling, waardoor brandgevaar ontstaat of daadwerkelijk brand uitbreekt. In een later stadium kan blijken dat bepaalde delen van de installatie onvoldoende zijn behandelend, waardoor roestvorming ontstaat. Of door een ondeugdelijk montage van de installatie als geheel, is deze niet bestendig tegen bepaalde weersomstandigheden zoals hevige wind. Tot aan de oplevering draagt de aannemer het risico voor het werk. Het werk is opgeleverd zodra de opdrachtgever het werk keurt en (al dan niet stilzwijgend) aanvaardt. Voor partijen is het dan ook van belang goed vast te leggen hoe de oplevering moet plaatsvinden, zodat partijen weten wanneer het werk als opgeleverd geldt. Vooral omdat het risico dan overgaat. Lees meer hierover in de blog

 • Uitgangspunt is dat een eigenaar van de grond ook eigenaar is van al hetgeen zich in, op of onder die grond bevindt. De natrekking, waarmee volgens de hoofdregel de eigenaar van de grond in dat geval door natrekking eigenaar van het wind- of zonnepark wordt en de eigenaar van het wind- of zonnepark zijn eigendom dus kan kwijt raken.

  Is de grondeigenaar een ander dan de exploitant van het duurzame energieproject dan is het vestigen van beperkte rechten noodzakelijk. Denk daarbij aan een erfdienstbaarheid, zodat de eigenaar van het windpark de windturbines kan bereiken voor onderhoud. Een erfdienstbaarheid kan ook worden gevestigd vanwege het overzwaaien van rotorbladen van de windturbine (recht van overslag) of het aanleggen van kabels en leidingen over het perceel van een andere grondeigenaar. Zorg dat partijen in een vroeg stadium duidelijke afspraken hebben gemaakt over het meewerken aan het vestigen van zakelijke rechten om te voorkomen dat partijen in een kostbare en langlopende juridische procedure verzeilen.

Vragen over duurzame energie? Neem contact met ons op.

Interesse in een van onze andere expertises?

 • Vastgoed

  Transacties en geschillen op het gebied van vastgoed en huurrecht zijn gebonden aan talrijke complexe wetten en regelingen. Goede advisering vereist dus grondige en actuele kennis. De advocaten en notarissen van Hekkelman beschikken over gespecialiseerde kennis en ervaring om je te adviseren over uiteenlopende vastgoed- en huurrecht vraagstukken.
 • Bouwrecht

  Bouwen is een proces waar veel bij komt kijken. Ook een proces waarbij altijd diverse partijen betrokken zijn. Een initiatiefnemer, een architect, een installateur, een vergunningverlener, allerhande adviseurs en leveranciers en natuurlijk ook een aannemer. Al die partijen willen uiteindelijk één ding: het bouwwerk realiseren Dat vereist samenwerking en samenwerking vereist op haar beurt dat daarover afspraken worden gemaakt. In het complexe proces van bouwen is het van groot belang (goede) afspraken te maken én vast te leggen. Onze specialisten weten daar alles van en hebben daar veel ervaring mee.
 • Gebiedsontwikkeling civiel

  De advocaten van Hekkelman zijn gespecialiseerd in alle juridische aspecten van gebiedsontwikkeling, zoals vraagstukken op het terrein van het omgevingsrecht (zoals de Ladder voor duurzame verstedelijking, geluid en mobiliteit en natuurlijk de Omgevingswet), natuurbeschermingsrecht, aanbestedingsrecht, staatssteunrecht en bouwrecht. Recent is daar de Didam-problematiek aan toegevoegd.
 • Geschillen kabels & leidingen

  Onder de grond liggen vele kabels en leidingen, bijvoorbeeld voor gas, water en elektriciteit. Soms is het noodzakelijk dat deze kabels en leidingen worden verlegd. Of dat nieuwe kabels en leidingen worden aangelegd. Daarbij zijn er altijd twee vragen, namelijk hoe dit kan worden bewerkstelligd en wie draagt de kosten. Het kan ook voorkomen dat er schade aan kabels en leidingen ontstaat. Wie is dan aansprakelijk? Voor al dit soort vragen kun je terecht bij onze specialisten.
 • Vestiging zakelijke rechten bij wind- en zonneparken

  Met het oog op verduurzaming, schieten wind- en zonneparken als spreekwoordelijke paddenstoelen uit de grond. Vaak worden deze parken gerealiseerd op gronden die eigendom zijn van derden. Let als ontwikkelaar erop dat de vastlegging van de zakelijke rechten goed geregeld is, zodat je voorkomt dat de eigenaar van de grond, eigenaar wordtvan de windturbine en/of zonnepanelen. Ook moeten andere zaken zoals de aanleg van kabels en leidingen met de eigenaren van omliggende percelen geregeld worden.

Duidelijk Hekkelman.