Verjaring vastgoed

Overheden krijgen regelmatig te maken met (rechts)personen die grond van de overheid in gebruik hebben zonder dat ze daarvan de eigenaar zijn. En die vervolgens niet van plan zijn om het gebruik van die grond te beëindigen en zich beroepen op verjaring. Wanneer is er sprake van verjaring? Wat kan en mag een overheid in zo’n situatie doen? Voor onze specialisten is dit gesneden koek.

Veelgestelde vragen

 • Er zijn twee mogelijkheden: a) verkrijgende verjaring en b) bevrijdende verjaring.

 • Het grootste verschil tussen beide mogelijkheden is dat voor verkrijgende verjaring bezit te goeder trouw vereist is. Als sprake is van goeder trouw, dan geldt een verjaringstermijn van tien jaar.

 • Onze specialisten kunnen jou adviseren of het beroep op verjaring van de (rechts)persoon opgaat. Als het beroep op verjaring niet opgaat, kunnen onze specialisten (rechts)persoon sommeren om de grond te ontruimen.

 • Als een (rechts)persoon niet vrijwillig tot ontruiming van de grond overgaat, zal een civiele procedure gestart moeten worden.

 • In sommige gevallen kan de overheid tot ontruiming overgaan door bestuursdwang toe te passen. Denk bijvoorbeeld aan gebruik van een strook grond in strijd is met het bestemmingsplan.

Vragen over verjaring? Neem contact met ons op.

Interesse in een van onze andere expertises?

 • Vastgoed

  Transacties en geschillen op het gebied van vastgoed en huurrecht zijn gebonden aan talrijke complexe wetten en regelingen. Goede advisering vereist dus grondige en actuele kennis. De advocaten en notarissen van Hekkelman beschikken over gespecialiseerde kennis en ervaring om je te adviseren over uiteenlopende vastgoed- en huurrecht vraagstukken.
 • Koop & levering vastleggen

  De levering van vastgoed vindt (op grond van de wet) plaats door het tekenen van een notariële akte. Zonder notaris dus geen eigendomsoverdracht. In de leveringsakte staan de afspraken uit de koopovereenkomst die de partijen hebben gesloten. De notaris is degene die deze afspraken op een juiste wijze vastlegt. Hij is onafhankelijk en onpartijdig en moet de belangen van alle partijen bij de akte behartigen.
 • Hypothekeekakte opstellen

  Als er sprake is van een hypotheek, dan is een gang naar de notaris verplicht. De notaris maakt de akte op. Ook loopt het geld verkeer via de notaris. Dit betekent dat het geld voor de aankoop tijdig op de rekening staat zodat na ondertekening van de akte de verkopende partij het geld ontvangt. Daarnaast is de notaris ook betrokken bij het oversluiten van de hypotheek.
 • Erfpacht knelpunten

  We behandelen uiteenlopende erfpachtkwesties. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen en beoordelen van erfpachtovereenkomsten, het procederen over de waardevergoeding bij het einde van het erfpachtrecht. Of aan het beëindigen van het erfpachtrecht vanwege het tekort schieten van de erfpachter. We werken hierbij meestal in opdracht van gemeenten.
 • Erfpacht

Duidelijk Hekkelman.