Vestiging zakelijke rechten bij wind- en zonneparken

Met het oog op verduurzaming, schieten wind- en zonneparken als spreekwoordelijke paddenstoelen uit de grond. Vaak worden deze parken gerealiseerd op gronden die eigendom zijn van derden. Let als ontwikkelaar erop dat de vastlegging van de zakelijke rechten goed geregeld is, zodat je voorkomt dat de eigenaar van de grond, eigenaar wordt van de windturbine en/of zonnepanelen. Ook moeten andere zaken zoals de aanleg van kabels en leidingen met de eigenaren van omliggende percelen geregeld worden.

Veelgestelde vragen

 • Uitgangspunt is dat een eigenaar van de grond ook eigenaar is van al hetgeen zich in, op of onder die grond bevindt. Dat wordt ook wel natrekking genoemd. Volgens de hoofdregel wordt dus de eigenaar van de grond in dat geval door natrekking eigenaar van het wind- of zonnepark. De eigenaar van het wind- of zonnepark kan zijn eigendom dus kwijt raken.

  Natrekking kun je voorkomen door een opstalrecht te vestigen. Een opstalrecht is een zakelijk recht om, in, op of boven de grond van een ander, gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben. Door het vestigen van een opstalrecht, verlies je de eigendom van het wind- of zonnepark niet aan de eigenaar van de grond.
  De rechthebbende tot het opstalrecht is, zolang het recht geldt, eigenaar van de zaak waarvoor het opstalrecht is gevestigd. Uiteraard kom je vaak wel overeen tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden de grond beschikbaar wordt gesteld.

 • Als eigenaar van het wind- of zonnepark wil je de grond kunnen betreden om het wind- of zonnepark aan te leggen of bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden uit te voeren na de aanleg. Doorgaans worden daarvoor erfdienstbaarheden gevestigd, zodat de eigenaar van de grond moet dulden dat die werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Bij windparken speelt daarnaast nog dat de rotorbladen van een windturbine mogelijk overzwaaien. Ook daarvoor kan een erfdienstbaarheid worden gevestigd, te weten het recht van overzwaai.
  Maar denk ook aan de aanleg van noodzakelijke kabels en leidingen en het onderhoud dat in een later stadium verricht zou moeten worden. Ook daarvoor bieden erfdienstbaarheden de uitkomst.

  Naast het vastleggen van de afspraken over overzwaaien van wieken of de windvang tussen de oorspronkelijke eigenaren, is het ook gewenst voor de toekomst een en ander vast te leggen. Opvolgende grondeigenaren zijn door een erfdienstbaarheid of een kwalitatieve verplichting ook gehouden aan die afspraken.
  Een kwalitatieve verplichting is mogelijk voor een ‘dulden’ of een ‘niet doen’ en wordt vastgelegd door een notaris in een notariële akte. Mocht dit niet lukken, dan kunnen afspraken vastgelegd worden door middel van een kettingbeding onder verzwaring met een boete. Een kettingbeding wordt dan steeds doorgelegd aan opvolgende eigenaren, maar gaat niet automatisch over zoals bij een kwalitatieve verplichting.

  Om te zorgen dat partijen ook echt de bepaling doorleggen, is de boete veelal noodzakelijk. Zowel voor het niet-nakomen van de afspraken als ook voor het niet doorgeven van de verplichting aan een nieuwe eigenaar.

Vragen over vestiging zakelijke rechten bij wind- en zonneparken? Neem contact met ons op.

Maak kennis met onze experts

Direct in contact komen?

Interesse in een van onze andere expertises?

 • Bouwrecht

  Bouwen is een proces waar veel bij komt kijken. Ook een proces waarbij altijd diverse partijen betrokken zijn. Een initiatiefnemer, een architect, een installateur, een vergunningverlener, allerhande adviseurs en leveranciers en natuurlijk ook een aannemer. Al die partijen willen uiteindelijk één ding: het bouwwerk realiseren Dat vereist samenwerking en samenwerking vereist op haar beurt dat daarover afspraken worden gemaakt. In het complexe proces van bouwen is het van groot belang (goede) afspraken te maken én vast te leggen. Onze specialisten weten daar alles van en hebben daar veel ervaring mee.
 • Vastgoed

  Transacties en geschillen op het gebied van vastgoed en huurrecht zijn gebonden aan talrijke complexe wetten en regelingen. Goede advisering vereist dus grondige en actuele kennis. De advocaten en notarissen van Hekkelman beschikken over gespecialiseerde kennis en ervaring om je te adviseren over uiteenlopende vastgoed- en huurrecht vraagstukken.
 • Geschillen kabels & leidingen

  Onder de grond liggen vele kabels en leidingen, bijvoorbeeld voor gas, water en elektriciteit. Soms is het noodzakelijk dat deze kabels en leidingen worden verlegd. Of dat nieuwe kabels en leidingen worden aangelegd. Daarbij zijn er altijd twee vragen, namelijk hoe dit kan worden bewerkstelligd en wie draagt de kosten. Het kan ook voorkomen dat er schade aan kabels en leidingen ontstaat. Wie is dan aansprakelijk? Voor al dit soort vragen kun je terecht bij onze specialisten.
 • Koop & levering vastleggen

  De levering van vastgoed vindt (op grond van de wet) plaats door het tekenen van een notariële akte. Zonder notaris dus geen eigendomsoverdracht. In de leveringsakte staan de afspraken uit de koopovereenkomst die de partijen hebben gesloten. De notaris is degene die deze afspraken op een juiste wijze vastlegt. Hij is onafhankelijk en onpartijdig en moet de belangen van alle partijen bij de akte behartigen.
 • Verjaring

  Overheden krijgen regelmatig te maken met burgers die grond van de overheid in gebruik hebben zonder dat ze daarvan de eigenaar zijn, die niet van plan zijn om het gebruik van die grond te beëindigen en die zich beroepen op verjaring. Wanneer is er sprake van verjaring? Wat kan en mag een overheid in zo’n situatie doen? Voor onze specialisten is dit gesneden koek.

Duidelijk Hekkelman.