Veelgestelde vragen Kinderen

  Ouderschapsplan

  1. Wat is een ouderschapsplan?

  Een ouderschapsplan is een overeenkomst tussen ouders waarin zij afspraken maken over de kinderen. Wanneer ouders gaan scheiden, is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Dit geldt zowel bij het verbreken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, als wanneer samenwonende ouders uit elkaar gaan.

  2. Wat moet er in het ouderschapsplan staan?

  In het ouderschapsplan staan alle afspraken tussen de ouders, die betrekking hebben op de kinderen. Het ouderschapsplan moet minimaal de volgende onderwerpen bevatten:

  • Op welk adres staan de kinderen ingeschreven?
  • Wanneer verblijven de kinderen bij welke ouder (oftewel: hoe zijn de zorg- en opvoedingstaken verdeeld)?
  • Hoe wordt informatie over de kinderen uitgewisseld?
  • Hoe worden de kosten van de kinderen verdeeld?

  Natuurlijk kunnen in een ouderschapsplan nog veel meer afspraken worden opgenomen, zoals wie ouderavonden op school bezoekt en wie bepaalde beslissingen over de kinderen neemt.

  3. Hoe maak ik een ouderschapsplan?

  Het is de bedoeling van de wetgever dat ouders hun plan samen opstellen en de kinderen daarbij betrekken op een bij hun leeftijd passende wijze.

  Wanneer dit niet lukt, kan de rechter beslissen over de vier verplichte onderwerpen (zie vraag 2). De rechter bekijkt welke regeling in het belang van de kinderen is. Kinderen ouder dan twaalf jaar krijgen van de rechtbank een uitnodiging om gehoord te worden. Zij hoeven niet te komen. De rechtbank is niet verplicht om de wensen van de kinderen te honoreren.

  Gezag

  4. Wat is gezamenlijk gezag?

  Gezag is de bevoegdheid om beslissingen te nemen over de kinderen. Gezamenlijk gezag houdt in dat ouders belangrijke beslissingen over de kinderen samen moeten nemen. Indien een van de ouders een beslissing wil nemen of een bepaalde handeling wil verrichten (bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort voor de kinderen), moet hij of zij daarvoor toestemming hebben van de andere ouder.

  Indien de ouders het niet eens zijn, kan de rechter een beslissing nemen.

  Gezamenlijk gezag is niet hetzelfde als co-ouderschap (zie vraag 10).

  5. Wie heeft het gezag na echtscheiding?

  Uitgangspunt in de wet is dat beide ouders na een scheiding het gezamenlijk gezag over de kinderen behouden. Alleen in zeer bijzondere gevallen kan de rechter hier van afwijken en een van de ouders belasten met het gezag.

  Informatie

  6. Heb ik als niet verzorgende ouder recht op informatie over mijn kind?

  Ja, de ouder bij wie de kinderen wonen is verplicht om tot het achttiende levensjaar van het kind de andere ouder op de hoogte te houden van belangrijke zaken die met het kind te maken hebben (bijvoorbeeld voortgang op school of gezondheid van het kind).

  7. Moeten derden (zoals school of arts) mij informatie over mijn kind geven?

  Ja, op grond van artikel 1:377c van het Burgerlijk Wetboek moeten derden die beroepshalve over belangrijke informatie over de kinderen beschikken deze gegevens op verzoek van de ouder die de gegevens nog niet heeft ontvangen aan hem of haar verstrekken. Dit geldt alleen indien de andere ouder de gegevens ook heeft ontvangen.

  Omgangsregeling / Zorg- en contactregeling

  8. Wat is een zorg- en contactregeling?

  De zorg- en contactregeling wordt ook wel omgangsregeling genoemd. Ouders kunnen de zorg- en contactregeling samen opstellen. Als dit niet lukt, kan een rechter op verzoek van een ouder de zorg- en contactregeling vaststellen. Het belang van de kinderen staat daarbij voorop.

  9. Wat kan ik doen als de zorg- en contactregeling erg problematisch verloopt?

  Er zijn diverse instanties die hierbij kunnen helpen. De ouders kunnen samen naar een mediator gaan, die hen helpt bij het oplossen van de problemen en het maken van afspraken. Ook maatschappelijk werk kan hierbij helpen. Daarnaast zijn er instanties die de omgang kunnen begeleiden.

  Als deze opties geen oplossing bieden, kan de rechter een beslissing nemen. Uitgangspunt van de wetgever en rechter is dat een kind contact heeft met beide ouders. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan het beter voor een kind zijn als het geen contact heeft met de andere ouder. In dat geval kan de ouder bij wie het kind woont de rechter vragen om de omgang met de andere ouder op te heffen.

  10. Wat is co-ouderschap?

  Met co-ouderschap wordt de situatie bedoeld waarbij de zorg voor de kinderen (bijna) gelijk is verdeeld tussen beide ouders. Co-ouderschap is niet hetzelfde als gezamenlijk gezag (zie vraag 4).